Thomas Ellyatt

Thomas Ellyatt

Data Analyst | BigQuery & Data Studio | Consistency is Sexy