Tom Kenny
Tom Kenny

Tom Kenny

Storyteller, problem solver, bon vivant. VP, Strategy at BBDO Toronto. @thomaskenny