ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ☺ ส่วนหนึ่งหนูได้แรงบันดาลใจจากโพสต์ของอ.ค่ะ
Kamolphan Lewprasert
501

ตอนนี้ตัดการบ้านอัตชีวประวัติแล้วครับ เพราะมีเสียงบ่นเป็นเอกฉันท์ว่า การบ้านเยอะมาก 555

แต่เทอมหน้า นิสิต Innov ทุกคนจะได้ทำโครงงานเดี่ยวด้วยการเขียนบทความใน Medium แล้ว อิอิ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.