Bao lâu thì cần hút bể phốt 1 lần?

Bao lâu thì cần hút bể phốt ?

Hiện nay mỗi gia đình đều sẽ có trang bị cho mình một bể phốt để có thể chứa những chất thải hàng ngày của gia đình. Tuy nhiên sau nhiều năm sử dụng bể phốt sẽ đầy và cần phải được xử lý ngay. Vậy dấu hiệu nhận biết bể phốt đầy là gì? bao lâu thì ần phải hút bể phốt? Mời bạn tham khảo bên dưới nhé!

Có thể bạn quan tâm: Cách xử lý bồn cầu bi rò rỉ nước

Xe hút bể phốt hiện đại

Dấu hiệu cho thấy cần hút bể phốt ?

  • Khi có mùi hôi thối bốc lên từ cống thoát, bồn cầu. Đây là vấn đề gây lên nhiều phiền toái cho cuộc sống sinh hoạt của gia đình, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên nữa. Bạn có thể tự kiểm tra cống thoát của bể phốt để tìm được nguyên nhân chính cho dấu hiệu này nhé.!
  • Bồn cầu có hiện tượng thoát chậm khi xả nước. Vì do bể phốt đầy nên mới sinh ra hiện tượng này. Hoặc bạn có thể kiểm tra xe bồn cầu có bị xả quá nhiều giấy hay bị rơi vật gì xuống khiến bồn cầu bị tắc không.
  • Nhà vệ sinh trong tính trạng ngập nước: Nước thải không thể thoát nhanh được là dấu hiệu đầu tiên mà bạn cần phải chú ý kiểm tra bể phốt Bời vì chỉ khi bể phốt đầy, đường ống thoát bị tắc thì nước mới bị trào ngược lên nhà vệ sinh như vậy

Khi bể phốt đầy thì xử lý ra sao?

Khi bể phốt được thiết kế đúng tiêu chuẩn, thì việc phân hủy chất thải cũng sẽ diễn ra tốt hơn. Nhưng do ảnh hưởng của kết cấu địa tằng từng khu vực cũng như sự cố liên quan đến đường ống thoát nước bị ngập úng ở các vị trí. Thì bể phốt của nhà bạn vẫn sẽ bị đầy, Lúc này cần phải hút bùn và rác trong bể phốt ra. Như vậy ta có thể xử lý triệt để được

Trên đây chúng tôi đã nêu ra dấu hiệu nhận biết bể phốt đầy cần được hút bể phốt. Hy vọng với bài viết trên sẽ giúp ích được bạn trong cuộc sống hằng ngày.

Nếu quý khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ Hút bể phốt vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Hotline: 0902 114 101 Hoặc có thể tham khảo bảng giá hút bể phốt của công ty chúng tôi tại đây: http://thongtacgiare.com.vn/bang-gia-hut-be-phot/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store