Đã biết sẽ có ngày hôm qua

Em… dù rằng tình ta đã cách xa 
Dù rằng ai kia đang đứng chờ em 
Hãy ở lại đây 
Hãy đứng lại đây mấy phút giây rồi đi 
Mơ… Một ngày anh mơ đôi ta có thể trở lại 
Mình cùng chung đôi bước tiếp trên con đường dài 
Giật mình tỉnh giấc không thể chung vai

(Ừ) Sai… thì anh đã sai sao trách được ai 
Giờ thì tình yêu đã nhạt phai 
Đành thôi câm nín 
Đành thôi lặng im 
Em bước đi cùng ai 
Xin nhận lời xin lỗi từ anh dù đã muộn màng 
Dù tình yêu mới của em đã quá nồng nàn 
Dù tình đôi ta đã trót dở dang

Giờ ở nơi đây còn lại gì cho chúng ta 
Chúng ta đã gió mây xa như thế mà 
Giá như ngày xưa đôi ta không yêu quá vội vã 
Biết đâu sẽ chẳng có ngày (ngày) hôm qua 
Giờ đây tình yêu đôi ta là như thế sao 
Chắc quay trở lại là chuyện không thể nào 
Giấc mơ mà anh dựng xây giờ đây đã vội tắt 
Chắc em cũng sẽ chẳng về bên anh

Giấc mộng giờ đã tan rồi 
Em giờ đây cũng xa rồi 
Lấy gì để tiếc mơ ước 
Khi người em muốn không là anh.

Like what you read? Give Cẩm Minh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.