#12

Ba ngày nay, một phần do kiểm tra, phải học bài, một phần là do buồn ngủ sớm nên mình chưa update gì cả. Nhận xét chung cho kỳ kiểm tra là lần này rất khác, không hề giống với mọi lần, cộng thêm hôm nay mình nhận được một tin khá sốc liên quan đến một người bạn. Có cảm giác đây chính là cuộc đời, cuộc sống thực. Mong một năm 2016 yên bình cho mọi người, cho lứa tuổi Dần năm nay,cho bạn. Mình sẽ tổng hợp lại ba ngày qua một cách lần lượt và vắn tắt.

 1. Thứ ba
 • Thi văn
 • Trật tủ
 • Hụt quà Skinna

2. Thứ tư

 • Thi toán, anh
 • Toán để dễ nhưng bài làm khá tệ
 • Anh sai một số câu rất tiếc
 • Nghỉ học anh, ở nhà chơi
 • Thi
 • Lý hỏi bài được
 • Hoá lần này bài tập nhiều, lý thuyết hiểm, điểm suýt soát trung bình
 • Nhận được tin về một người bạn

Năm 2016 là đây sao ?

Like what you read? Give Thundercatz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.