துருவன். .
துருவன். .

துருவன். .

உங்கள் புரிதலின் வட்டத்துக்குள் சிக்கிக்கொள்ளும் சுதந்திரத்தை நான் என் செயல்களுக்கு கொடுப்பதில்லை. .