Nhất định phải đi Hàn Quốc, để một lần nhìn cánh đào rơi — P1
Ha Nhi
43

Bạn ơi cho mình hỏi, bạn đi vào đầu tháng 4 đúng không nhỉ? Vì mình cũng dự định tới Seoul đầu tháng 4 năm nay nên chắc thời tiết cũng sẽ same same trong review của bạn :)
Mình cảm ơn nhé! Bài viết rất hữu ích!!

Like what you read? Give Thu Thúy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.