VAN TUẦN TỰ (SEQUENTIAL VALVE)

VAN TUẦN TỰ

Định nghĩa

Ví dụ về chức năng của van tuần tự được thể hiện trong mạch thủy lực sau:

 • Khi dòng chất lỏng qua van phân phối vào xylanh, dòng chất lỏng sẽ làm cho pittông di chuyển đến vị trí kẹp phôi. Khi pittông đã kẹp chặt phôi, giá trị của áp suất chất lỏng sẽ tiếp tục tăng dần cho đến khi vượt qua giá trị cài đặt định mức của van tuần tự, cửa ra của van tuần tự sẽ mở và cung cấp cho cơ cấu khác trong cùng một hệ thống tiếp tục làm việc.

Phân loại

Van tuần tự là một thiết bị thủy lực được sử dụng với mục đích để điều chỉnh áp suất trong mạch thủy lực. Chức năng của van tuần tự là cho phép mạch thủy lực làm việc theo thứ tự trước sau của các cơ cấu tác động khi đạt ngưỡng áp suất cài đặt.

Nguyên lý hoạt động

Ban đầu, khi chất lỏng có áp suất p1 đi vào cửa vào 2 của van và khi áp suất do chất lỏng tạo ra vượt qua áp suất định mức được cài đặt bởi lò xo 4 thông qua vít điều chỉnh 1 nó sẽ thắng lực gây ra bởi lò xo 4, cửa ra 3 của van được mở, dầu được đưa vào mạch thủy lực làm việc.

Khi dòng chất lỏng có áp suất p2 đi theo chiều ngược lại tức là từ cửa ra 3 sang cửa vào 2 và khi áp suất do chất lỏng tạo ra vượt qua áp suất gây ra bởi lò xo 6 của van một chiều, nó sẽ thắng lực gây ra bởi lò xo 6, cửa vào 2 của van được mở, dầu được đưa về bể chứa.

Van tuần tự được chia thành hai nhóm chính:

 • Kiểu van tác động trực tiếp
 • Ký hiệu

Nguyên lý hoạt động

Ban đầu, khi lực gây ra bởi áp suất đầu vào p1 nhỏ hơn lực lò xo của van phụ thì cửa vào van phụ và van chính cũng đóng, áp suất trong khoang van chính bằng áp suất vào van phụ.

Khi dòng chất lỏng đi theo chiều ngược lại tức là từ cửa ra sang cửa vào và khi áp suất do chất lỏng tạo ra vượt qua áp suất gây ra bởi lò xo của van một chiều, nó sẽ thắng lực gây ra bởi lò xo, cửa vào của van được mở, dầu được đưa về bể chứa.

Khi áp suất p1 tăng thì áp suất trong khoang van chính cũng tăng, lực gây ra bởi áp suất này lớn hơn lực lò xo của van phụ thì van phụ mở cho dầu về bể, áp suất trong khoang van chính bằng áp suất p2.

Nếu áp suất p1 tiếp tục tăng thì hiệu áp suất (p1 — p2) cũng tăng cho đến khi lực tác động của hiệu áp suất này thắng lực đàn hồi lò xo của van chính thì van chính mở cho dầu qua van chính về bể.

 • Cấu tạo

Cấu tạo của van bao gồm:

1: Vít điều chỉnh 4,6: Lò xo

2: Đầu vào van 5: Bi trụ và con trượt

3: Đầu ra van

 • Kiểu van tác động gián tiếp.
 • Ký hiệu và cấu tạo

Cấu tạo của van bao gồm:

 • 1: Vít điều chỉnh 4: Cửa vào
 • 2: Lò xo 1, 2 5: Cửa ra
 • 3: Bi trụ ( con trượt)

Ứng dụng

 • Mạch thủy lực điều khiển 2 xylanh hoạt động dùng một van tuần tự
 • Mạch thủy lực điều khiển 2 xylanh hoạt động dùng hai van tuần tự
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.