Kinh nghiệm xin visa du lịch Hàn Quốc (Update 08/2017)
Ha Nhi
16477

Chào bạn, cho mình hỏi t.h này nhé,

  1. Nếu không phải đương đơn nộp thì có được LSQ nhận hồ sơ không? ( Người thân nộp giúp)
  2. Mình sống và làm việc tại Đà Nẵng, muốn nộp HS tại HCM. ( theo như hướng dẫn trên là nộp tại HN). Có cách nào để mình nộp tại HCM ko bạn?

Nhờ bạn tư vấn giúp mình. Many thanks,

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.