Source: Unsplash

Opprop mot Tilrettelagt Innhenting

TI-Opprop
24 min readJun 10, 2020

--

Dette oppropet reflekterer synspunktene til norske sikkerhets-, personvern- og teknologieksperter. Innholdet har blitt til gjennom diskusjoner mellom undertegnede, der vi har belyst aspekter ved den foreslåtte nye etterretningstjenesteloven ved våre respektive faglige kompetanseområder.

Innledning

Vår anbefaling er at forslaget til ny lov om Etterretningstjenesten ikke bør vedtas i sin nåværende form, fordi lovforslaget innebærer masseinnsamling av metadata i bulk, såkalt “Tilrettelagt Innhenting” (TI) — og bryter med grunnleggende menneskerettigheter (EMK art. 8) og Grunnloven §102 enhvers rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Forslaget innebærer at all elektronisk kommunikasjon og digitale gjøremål vil underlegges overvåking og datalagring, og vil muliggjøre tilnærmet total overvåkning av hele befolkningen.

Målrettede metoder er tilstrekkelig

Det eksisterer en rekke målrettede metoder for innsamling av etterretningsrelevant informasjon også for å avdekke trusler. Noen av disse er beskrevet i lovforslagets kapittel 6. Selv om Forsvarsdepartementet hevder at ingen alternativ vil dekke tilsvarende behov som TI, er dette utelukkende på grunn av måten man har valgt å formulere behovet. Lovforslaget definerer behovet til å gjelde søk i datagrunnlag og ekskluderer derfor unødvendig relevante alternativer.

Overvåking uten sidestykke av norske borgere

Til tross for at Etterretningstjenestens virksomhet er rettet mot trusler utenfor Norges grenser vil det ikke være teknisk mulig å filtrere bort norske borgeres kommunikasjon. Siden majoriteten av kommunikasjonen vår går gjennom utenlandsk infrastruktur vil dette i praksis også ramme en vesentlig andel av innenlands kommunikasjon. Konsekvensen vil være kontinuerlig masseinnsamling av data fra norske borgere.
Både innhenting, lagring og analyse av ufiltrert data i et korttidslager er i seg selv en betydelig inngripen i retten til privatliv og utgjør masseovervåkning.
Til tross for at det vil kreves domstolsgodkjenning for søk i innhentede data, representerer lovforslaget et overvåkningstiltak uten sidestykke i norsk rett. Teknologien og løsningene er komplekse og vil være krevende å ettergå for reell kontroll, både for domstoler og EOS-utvalget. Det er også overhengende fare for at formålsutglidning vil finne sted over tid.

Metadata er inngripende

Lovforslaget legger opp til innsamling i bulk av såkalt metadata. Men metadata er mer inngripende enn de fleste antar, og man kan utlede svært mye om individer basert på metadata alene. NRKs nylige avsløringer om kommersielt tilgjengelig data om folks bevegelser illustrerer dette poenget. Akkumulering av metadata i den skala som beskrives i lovforslaget vil kunne gi et tilnærmet komplett bilde av individets digitale aktiviteter og interesser. Likevel inkluderer begrepet “metadata” i lovforslaget en langt videre bruk av betegnelsen enn det som er vanlig og vil også kunne inkludere data innhentet fra innholdet i datastrømmer.

Nytteverdien er tvilsom

Det er vanskelig å finne etterprøvbar dokumentasjon for at sammenlignbare tiltak har avverget angrep og trusler av den alvorlighetsgrad og karakter som Forsvarsdepartementet har lagt til grunn. Når det gjelder norske forhold er nytteverdien av inngrepet i liten grad belyst og fremdeles usikker. Kostnadene knyttet til innsamling og analyse av data vil derimot bli betydelige — over en milliard kroner, i tillegg til driftskostnader, i følge estimatet i lovforslaget.
Vi ser ingen grunn til å anta at TI vil gi noen reell økning i sanntids defensiv kapabilitet for samfunnskritisk infrastruktur.
Samtidig fremstår tiltaket som relativt enkelt å omgå for kompetente trusselaktører.
I tillegg har bulkinnsamling også iboende farer for misbruk.

Nedkjølingseffekt er godt dokumentert

Tilrettelagt innhenting vil også ramme kildevernet. Journalister er en utsatt gruppe verden over da deres samfunnsoppdrag er å avsløre maktmisbruk. Human Rights Watch sin rapport “With Liberty to Monitor All” (2014) dokumenterer hvordan overvåking berører journalister og deres kilder, og følgelig også demokratiet.

Tilsvarende viser vitenskapelige studier nedkjølingseffekt som resultat av masseovervåkningstiltak. Harvard-studien “Chilling Effects: Online Surveillance and Wikipedia Use” (2016) viste at søk rundt kontroversielle temaer på Wikipedia falt umiddelbart etter at amerikanske myndigheters masseovervåkning ble kjent i 2013 (etter Snowden-avsløringene). Videre viser en rapport fra Internet Policy Review (2017, vol. 6 issue. 2) at statlig overvåking har en nedkjølende effekt på individenes vilje til å delta i demokratiske aktiviteter, og gir sitt utslag i manglende samfunnsdeltakelse, endret oppførsel, selvsensur og konformitet.

Kommunikasjonsfriheten forvitrer

Etterretning er et middel for at staten skal kunne utføre sin lovfestede plikt til å beskytte borgerne mot trusler og farer. Borgere i demokratiske stater har samtidig krav på kommunikasjonsfrihet, slik at de kan eksperimentere med nye og avvikende ideer og oppfatninger. Dette er vitalt i et liberalt demokrati og må betraktes som et mål i seg selv. Utilsiktet og kontinuerlig masseinnsamling og -lagring av metadata om nordmenn, slik tilrettelagt innhenting tilsier, er altomfattende, og ikke målrettet mot person eller hendelse. I praksis vil dette være å undergrave det demokratiske prinsippet om kommunikasjonsfrihet. Det vil også ramme retten til fortrolig kommunikasjon med advokat.

Kryptering og tilrettelegging

Tilgang til ukrypterte data, slik det er formulert i lovforslaget (§ 7–2 e) er både uklart og altomfattende. Lovens forarbeider sier at tilbyder plikter å sørge for tilgang til kommunikasjon uten hinder av kryptering som tilbyder kontrollerer — på link-nivå eller andre nivåer. En tilbyder kontrollerer kryptering for egne tjenester som denne tilbyr. En slik bakdør som foreslås her, eller omgåelse av krypterte data som loven her pålegger tilbyder, kan forringe tjenestenes verdi og kundenes tillit ved å undergrave garantien for konfidensialitet og integritet uten innsyn av tredjepart. Alle varianter av bakdører svekker sikkerheten og øker risikoen for hacker-angrep og ulovlig innsyn av uautoriserte tredjeparter, noe som igjen svekker beskyttelse mot dataangrep. Sammen med øvrige påbud om tilretteleggingsplikt for “sorte bokser” med uspesifisert funksjonalitet, utgjør inngrepet en potensiell trussel mot sikker kommunikasjon. I tillegg er definisjonen på en tilbyder så vag at Datatilsynet i sin høringsuttalelse har uttalt at de ikke vet hvem som vil omfattes. Det er for eksempel høyst uklart om og hvordan tjenesteleverandører av VPN, chat-tjenester og lignende rammes. For de virksomheter som omfattes blir deres svekkede integritet nok en konkurranseulempe.

Konklusjon

Tilrettelagt innhenting av data i bulk slik lovforslaget legger opp til, kan vanskelig anses som annet enn tilrettelagt infrastruktur for masseovervåking. Dette representerer et vesentlig inngrep i borgernes privatliv og kommunikasjonsfrihet. Vi er i dag i en tidlig fase av overvåkningens tidsalder. Hvilke valg vi foretar oss for å regulere innsamling og behandling av personopplysninger, vil være normgivende for hvordan vi som samfunn i fremtiden forstår demokrati og rettsstaten.

Med dette anbefaler vi Stortinget å ikke vedta lovforslaget som innebærer “Tilrettelagt Innhenting”, slik det er beskrevet i Prop 80L (2019–2020).

Oppdatering fre. 12. jun. 2020 kl. 19:48

Oppropet har i skrivende stund over 1000 signaturer totalt, den store majoriteten mennesker med kompetanse innen sikkerhet, personvern og teknologi.

Initiativtagerne bak oppropet merker seg at så mange mener at “tilrettelagt innehenting” er prinsipielt problematisk og et ukseptabelt virkemiddel i et liberalt demokrati. Vi tenker på veien videre nå som loven har blitt vedtatt i Stortinget. Vi mottar fortsatt signaturer og legger disse inn med jevne mellomrom.

Dette oppropet ble initiert av Eivind Arvesen, Simen Bakke, Johannes Brodwall og Britt Lysaa.

Signert

Ailo Ravna, privacy researcher

Alexander Hoogerhuis, Daglig leder, Boxed Solutions AS

Arve Føyen, advokat/partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Anders Sandvik, Utvikler

Bjørn Borud, Vice President, Head of Exploratory Engineering, Telenor Group

Bjørn J. Villa (PhD), IT-sjef, Trondheim kommune

Bjørn Remseth, nestleder Elektronisk Forpost Norge

Britt Lysaa, Technology Architect

Cecilie Rønnevik, advokat

Dag Blakstad, konsulent og systemutvikler

David Cameron, Senterkoordinator SIRIUS, Universitetet i Oslo

David Sommerseth, Core Development Team Lead, OpenVPN Inc

Egil Risvoll Sørensen, Chief Solutions Architect, Altibox

Eivind Arvesen, Konsulent, Bouvet

Eivind Tøstesen, styremedlem i Tekna big data, tidligere førsteamanuensis Oslomet

Erik Solhaug, Seniorkonsulent, Webstep AS

Espen Dalløkken, Utvikler, VIBBIO AS

Frode Klevstul, CTO, Kursiver.no

Gunnar Roland Tjomlid, CEO og webutvikler, Thin AS

Hallvard Nygård, security researcher

Heidi Dahl, Seniorforsker SINTEF Digital og Styreleder Tekna Big Data

Henrik Walker Moe, Fagleder Sikkerhet, Bekk

Inge Harkestad, spesialrådgiver digitalisering, Tekna

Jarle Langeland, advokatfullmektig, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Johannes Brodwall, Sjefsprogrammerer, Sopra Steria AS

Johannes Dvorak Lagos, Fagansvarlig mobil, Bouvet

Johannes Odland, Master of Technology

Jostein Fossheim, Daglig Leder, Skyfritt AS

Karianne Berg, CTO, Kaukus AS

Knut Vardenær, Sikkerhetsutvikler, Telenor

Kirill Miazine, senioradvokat, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Krister Kvaavik, Sikkerhetskonsulent, Bouvet

Maria Bartnes, forskningssjef, SINTEF Digital og førsteamanuensis II, IIK, NTNU

Marit Iren Rognli Tokle, Senior Software Engineer, Sopra Steria AS

Marius Mølnvik Øye, Informasjonssikkerhetsstudent, NTNU

Martha Eike, security practitioner

Martin Gravråk, Konsulent, Bouvet

Nicholas Murison, MSc Information Security, Sikkerhetsrådgiver

Nikolai Norman Andersen, Personvernombud, Confrere

Nils-Anders Nøttseter, Machina AS

Odd Rune S. Lykkebø, Postdoc i datavitenskap, NTNU

Ole-Morten Duesund, Partner, Odin Prosjekt AS

Ole Andreas Engen, Professor, Universitetet i Stavanger

Ruben Solvang, Utvikler, Skyfritt AS

Runa Sandvik, security researcher

Salve J. Nilsen, Styreleder ISOC Norge

Sigurd Øines, Informatikkstudent, NTNU

Silje Lærk, MSc IT Security, Information Technology Officer, EFTA

Simen Bakke, Senior Information Security Advisor

Simen E. Sandberg, Sikkerhetskonsulent

Simen Sommerfeldt, CTO Bouvet og medforfatter, “Personvern og GDPR i praksis”

Steinar Grøtterød, Daglig leder Recito AS, styremedlem ISOC Norge

Tjerand Silde, PhD Candidate in Cryptography, NTNU

Tommy Riska, Utvikler, Altibox

Tor E. Bjørstad, Sikkerhetskonsulent, Ph.d. i kryptografi

Trond Arve Wasskog, CTO, Bekk

Truls Jørgensen, Principal Engineer, NAV

Vigdis Olden, Seniorforsker, SINTEF Industri

Signert via skjema — i kronologisk rekkefølge:

Haldor Reinshorn Samset, Senior Software Developer, Signicat

Øystein Jakobsen, IT-konsulent, tidligere politiker

Karl Stefan Afradi, Nestleder, Rogaland Høyre

Fred Gøran Karlsen, Systemansvarlig/Fagskoleingeniør/Nettverksingeniør

Karl Vegar Larsen, Facility Manager

Esben Aarseth, Fagleder, Bekk

Eskil Dybvik, Student, Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet, NTNU

Paul Wicking, R&D Manager, The Qt Company

Anders Bjørshol, Bekymret borger

Hans-Christian Fjeldberg-Gustavson, Utvikler, Bekk

Vegard Andreas Larsen, CTO, Digital Creations AS

Cecilie Wold, UX-konsulent

Nicklas Utgaard, Konsulent, Bekk

Bjørn Olav Jalborg, Programmerer, Arcane

Gunnar Sagmo, 1.operatør Biomar AS

Steinar Bleken, Lokalpolitiker for Venstre

Anders Bjørnestad, Prinicipal Consultant, Webstep AS

Sjur Sandberg, Pensjonert lærer

Øyvind Jensen, Seniorkonsulent, Webstep AS

Bjørn Reppen, Systemutvikler

L Jantzen, Systemutvikler

Anders H.Abrahamsen, Seniorkonsulent

Thomas Fredriksen, Konsulent, Bouvet

Goran Stene Solomonovic, Systemarkitekt, Bouvet

Thomas Indgjerd, Seniorkonsulent, Webstep

Morten Lied Johansen, Seniorrådgiver, NAV

Kristin Killi, Barnevernpedagog, 1984 Affinity Group

Pål Hagen, Programvareutvikler

Are Hellandsvik, Forsker, SINTEF Digital

Bent Lorentzen, Senior Software Engineer, Sopra Steria AS

Michael Hjelmtveit, Product Manager

Thomas Malt, CTO Knowit Objectnet

Tord Akerbæk, Dramatiker

Lars-Erik Aabech, Faglig leder utvikling, MarkedsPartner AS

Michael Johansen, Sikkerhetskonsulent, Telenor Norge

Christopher Thorjussen, Senior IT Consultant

Karl Mathias Moberg, Konsulent, TietoEVRY

Stein Hanssen, Privat

André Heie Vik, Utviklingsleder

Ove Gram Nipen, Sjefskonsulent, Kantega

Jon Kristian Grønli, Førstekonsulent

Tommy Bergsvåg, IT konsulent, Bouvet

Thomas Steen, Dspnor AS

Steven Viddal, Senior Sikkerhetsrådgiver

Patricia Aas, CTO TurtleSec AS

Magnar Sveen, Systemutvikler, Kodemaker AS

Alf Kristian Støyle, Utvikler, Kodemaker

Vegard Strømsøy, Konsulent, Bouvet

Arne Kristian Jansen, Seniorkonsulent, Webstep AS

Sveinung Dalatun, Seniorkonsulent, Miles AS

Anders Sandven, Seniorkonsulent, Webstep

Thomas L.Gjeseth, Frontender, Netlife Bergen

Christian Johansen, Utvikler, Kodemaker Systemutvikling AS

Petter Thomesen, Bekymret Borger

Øivind Armando Reinertsen, Personvernombud

Håvard Pedersen, Systemutvikler, UiT — Norges arktiske universitet

Olaf Trygve Berglihn, Forsker

Emil Snorre Alnæs, Systemkonsulent og folkevalgt for MDG

Tuva Bardal, Informasjonsvitenskapstudent, UiB

Jørgen Sorthe, Borger, Norge

Espen Nodeland, Sikkerhetsanalytiker

Stig Kristiansen, Seniorrådgiver, Infrastruktur

Eli Sofie Amdam, Sikkerhetskonsulent

Petter Reinholdtsen, Fri programvareutvikler

Marius Kristensen, Seniorkonsulent

Leif Andreas Rudlang, Ingeniør, Olavstoppen

Trygve Matland Amundsen, Programmerer

Øystein Viggen, Senioringeniør

Christian Langeland, LøsningsArkitekt

Kristoffer Sylte Dahl, Utvikler

Jørn Larsen, Nettverksingeniør — Sopra Steria

Thor Henning Hetland, Community Leader, Cantara — CTO i Sunstona AS

Rune Kristian Viken, Site Reliability Engineer

Geir Øivind Vågane, Student

Martin Larsson, Seniorkonsulent

William Killerud, Utvikler

André Bonkowski, Utvikler

Kim Solvang Andersen, Forfatter

August Lilleaas, Programmerer

Christopher Neumann, Systemutvikler, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fredrik Haga, Co-founder, Dune Analytics

Jon Grythe Stødle, Seniorkonsulent, Webstep

Tore Anderson, Nettverk- og datasenterarkitekt, Redpill Linpro AS

Linda Charlotte Nedberge, Chief Information Security Officer, Skagerak Energi

Espen Klem, Interaksjonsdesigner, Knowit

Finn Johnsen, Utvikler, Kodemaker Systemutvikling AS

Anders Breivik, Konsulent, Knowit

Jakob Oddmund Vik, Pensjonert IT-speialist, datasikkerhetsrådgiver m.v

Ragnhild S. Lervik, Datavarehuskonsulent senior, Sparebank 1 SMN

Jon Vegard Sparre, Data scientist

Anders Furseth, Utvikler, Kodemaker

Trond Melen, dr.ing., produktutvikler

Jan Stette, Sivilingeniør

Kim A. Betti, Utvikler, Oslo kommune

Per Arne Flatberg, Konsulent

Lisabeth Solheim, IT-konsulent

Maja Wannebo, Kunstner

Stein Roalkvam, IT Konsulent

Morten Linderud, Open-Source developer

Hans Christophersen, Ingeniør

Knut Hegna, Pensjonist, Universitetet i Oslo

Preben Gustavsen, Consulting Director, Sopra Steria, informasjonssikkerhet og personvern

Håvard Fossli, CTO, Agens AS

Anette Hagberg, Løsningsarkitekt

Robin Holm, Utvikler, ingeniør

Øystein Dragset, Sivilingeniør

Arne Kaland Sværen, ERP System Owner, Mobit Norge AS

Sindre Smistad, Utvikler

Joshua Phelps, Førsteamanuensis, Politihøgskolen

Sondre Hansmark, Leder av Unge Venstre

Eirik Øverby, Daglig leder, Modirum MDpay

Espen Mangset, Student, OsloMet

Eivind Vea, Konsulent, Bouvet

Frode Laukus, Seniorkonsulent, Webstep AS

Stian Berger, Utvikler, Capia AS

Øyvind Roth, Utvikler, NAV

Kenneth, Sint

Andreas Grefsrud, Senior sikkerhetsrådgiver

Sébastien Muller, Senior Developer

Frank Aakvik, Sikkerhetsrådgiver, Kantega

Espen Helgesen, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Henrik Anthony Odden Sandberg, Utvikler

Elisabeth Guillot, Seniorrådgiver, Unit

Martin Opstad Ristadbakk , CTO, Roede AS

Fredrik Sævland, Technical Lead, AutoStore AS

Nils M. Larsstuen, Seniorkonsulent Design og ROS, Sykehuspartner HF

Vegard Haugstvedt, Seniorkonsulent, Webstep

Glenn Brekke, Senior Systems Consultant

Jan Petter Kruger, Software Architect

Fredrik L. Andersen, Sales Manager, Palo Alto Networks

Ole André Vadla Ravnås, Senior Security Research Engineer, NowSecure

Hege Skarrud, leder, Attac Norge

Djamel Adjou, Utvikler

Anders Aagaard, Head of Architecture, Adevinta

Lars Gjesvik, PhD-Stipendiat

Fredrik Mariero Olasveengen, seniorkonsulent, Capra Consulting AS

Ståle Eriksen, Fotograf

Fredrik Meyer, Fredrik Meyer, konsulent i Expert Analytics

Signe Svensen, Rådgiver informasjonssikkerhet

Eivind Larsen, Utvikler, Jotta AS

Anders S. Lund, Sikkerhetskonsulent og PhD i kryptografi

Philip M.T. Mlonyeni, 2. nestleder, Attac

Alexander Viken, CSA, Mega Therion AS

Jon Are Rakvåg, Sikkerhetsarkitekt

Nils Larsgård, Programmerer, Kodemaker

Silje Amundsen, Infrastrukturkonsulent, Sopra Steria

Tommy Dybvik, Konsulent, Senior Løsningsarkitekt

Alexander Wetzel, Konsulent

Kjetil Torgrim Homme, IT-utviklar

Jostein Tveit, Konsulent, Bouvet og styremedlem OWASP Norway Chapter

Derya Køse, Konsulent, Bouvet

Tommy André Bertelsen, System Test Manager / Software Dev

Sondre Eide Omland, Student, Datasikkerhet(UiB)

Oda Rygh, Kommunikasjonsrådgiver

Jan Høydahl, IT-ingeniør og søkemotor-ekspert

Nils Norman Haukås, Teknolog, Netlife Design AS

Nikhil André Luthra, Labsjef, Bouvet

Olav Grønås Gjerde, Daglig leder

Per Olav Nyborg, CEO

Arne Kaland Sværen, ERP System Owner, Mobit Norge AS

Geir Vetterstad Skinnes, Daglig leder

Sondre Molteberg Dalen, 1. nestleder, Attac Norge

Lars Lyngnes, IT Engineer

Brage Tellebon, Markedskommunikasjonsstudent

Mathias Lidal, Konsulent, Bouvet

Åsa Johansen, Student

Jo C. Bruusgaard, Professor

Trygve Mathias Hellenes, Jusstudent ved UiB

Sverre Johann Bjørke, Systemutvikler, Knowit

Nicolai Staavi, Student, juridiske fakultetet i Bergen

Kine Jakobsen, SINTEF Nord

Bjørnar Laurila, PhD, Konsulent, Bouvet ASA

Øystein Amundsen, Systemutvikler

Fredrik Aubert, Utvikler, Kodemaker

Henning Rokling, Digital strategist

Lasse Instefjord Alfsvåg, Seniorkonsulent

Roy Apalnes, Senior Infrastructure Engineer, Sopra Steria

Anders Stiksrud Helmen, It-konsulent

Jørn Kløvfjell Mjelva, Prosjektleder, Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Emil Hatlelid, UX designer, Bouvet

Anders Schau Knatten, Programvareutvikler

Tobias Brox, Leder Oslo Piratparti

Ulrik Bråthen, Kjøkkenleder

Aleksander Strengelsrud, Engineer Sopra Steria

Philip Johan Brun, Utvikler, Bouvet

Eivind Dagsland Halderaker, Student, Master i programutvikling, UiB

Ole Fredrik von Krogh, Produkteier, Bank

John Christian Liavaag, Daglig leder

Espen Christer Endal, IT-sikkerhetskonsulent

Eivind K. Nilsbakken, Konsulent, Bouvet

Sindre Holtskog, Informatikkstudent, UiO

Mats Weckhorst, Løsningsspesialist

June Hansen, Programmeringsstudent, NTNU

Mari Grønberg, Sikkerhetsanalytiker

Kim Sørhus, Utvikler, Jotta AS

Eirik Sveen, Cyber Security Consultant, Zacco Digital Trust

Fredrik Magnussen, Avdelingsingeniør og informatikkstudent, UiO

Geir Jørgensen, helsearbeider

Emil Niclas Hofseth, Services Manager

Håkon Osland, Student, UiB

Peder O. Klingenberg, Software Developer

Thomas Sødring, Førsteamanuensis OsloMet

Vidar Martinsen, CTO, Teknisk Ukeblad Media

Stig Strøm, Utvikler, Rejlers Embriq

Erlend Andreas Gjære, CEO / Co-founder i Secure Practice

Cecilie Prestrud, Tjenestedesigner, Netlife

Johan Evensberget, Machine Learning Engineer

Kathrine Nitter, Senior kommunikasjonsrådgiver

Kyrre Sørensen, Digital kapital Sørensen

Christian Frøystad, CTO / Co-founder, Secure Practice

Dea-Renate Lunde Miranda, Fagansvarleg IT, Human-Etisk Forbund

Svein Borge Hofseth, Rådgiver

Magnus Dahl Mortensen, IT-driftskoordinator

Øyvind Guttvik Årnes, Systemutvikler, Norsk Helsenett SF

Olve Maudal, Senior Advisor IT, Equinor

Lars Bæk, Designer

Ivan-Louis Miranda Husebø, IT-konsulent, Bouvet

Jørgen Tu Sveli, Utvikler

Anders Bruvik, Chairman of the Board, Devopsdays Norway. Tech team lead.

Arnt Nordli, Høyskolelektor i Samfunnsfag

Gunnar Reinseth, Programmerer, Kongsberg Maritime

Dag Sørås, Komiker

Pavneet Singh Saund, Senior Utvikler, Dolittle AS

Tommy Johannessen, IT-konsulent, Lillesand kommune

Adrian Moripen, Salgskonsulent, Klassekampen AS

Thomas Fuglseth, Ingeniør, DNV-GL

Sigurd Lerkerød Alnes, Doktorgradsstipendiat i Computational Neuroscience

Roy-Vidar Steining, IT-konsulent/-instruktør

Ronny Ringkilen, Systemutvikler

Christian Jørgensen, Uføretrygdet

Fredrik Bredeli, CTO, Upnode AS

Mathias Bøe, Datasikkerhetstudent, UiB

Tobias Borgen, Cyber Security Consultant, Zacco Digital Trust

Karianne Fog Heen, Frivilligkoordinator, DNK

Alexandra Leisse, VP Product, VIBBIO AS

Arnt Joakim Wrålsen, Konsulent, Bouvet Norge AS

Hans-Petter Fjeld, Information Security Engineer, Basefarm

Ronnie André Bjørvik Sletta, SAP UX developer — Senior Consultant, EY Skye

Eirik Eide, Sjefsarkitekt, Statens pensjonskasse

Alex Andersen, Teknologisjef, Netlife

Jan Rudolph, Utvikler

Charlotte Engelmark, Seniorrådgiver, Kulturdepartementet

Ole-Martin Bratteng, Daglig leder, Bratteng Solutions AS

Thomas Løvli, Bilutleie

Erik Vårdal Itland, Fagnettverksleder Sikkerhet, Computas

Carl Christian Grøndahl, Konsulent, Bouvet

Paul Nyheim, Senior Software Developer, Signicat

Øystein Blixhavn, Dataingeniør

Daniel Martinsen, Elev og teknologi-interessert

Marius Kjærstad, Jobber med blokkjedeteknologi

Magnus Rundberget, Partner, Kodemaker Systemutvikling AS

Mikael Bendiksen, Senior System Consultant, Basefarm

Ketil Fjell, Service Manager ICT & Security, NDS Group As

Vigdis Hanto, Konsulent, Bouvet

Martin Grytbak, Systemkonsulent, Ren Røros Digital

Alexander Hansen, Student

Tormod Klingenberg, Systemutvikler

Øyvind Langgård, Bryggmester, Ringnes Brygghus

Helene Andersen, Jurist

Magnus Sigurdsønn Hanssen, System Konsulent, Basefarm

Erik Wendel, Fagsjef, Bekk

Sølve Heggem, Konsulent, Bouvet Sandvika

Jørgen Søvik, Rådgiver sikkerhet og nettverk

Bjørnar Simonsen, Security Compliance Manager, Basefarm AS

Omar R. Langset, Deputy CTO, Altibox AS

Morten Lind, Seniorforsker, SINTEF Manufacturing

Eirik Nicolai Synnes, Principal Engineer, Nagarro AS

Harald Wesenberg, Programvareutvikler

Tom Bjørnli, Sysadmin

Thomas Roka-Aardal, GBU Lead Information Security, Nagarro AS

Karin Lagesen, PhD, Veterinærinstituttet

Jørgen Kvalsvik, Utvikler

Frank R Svendsen, IAM Lead

Tormod Lægreid, Senior systemingeniør, Altibox

Andreas Faye-Lund, Senior konsulent

Anja Schönhaug, Kunnskapssjef, Netlife

Jo-Herman Haugholt, Webutvikler, Schibsted Media

Jon Jaatun, UX Designer

Joakim Hansen, IKT rådgiver, Tromsø Kommune

Simen Fure Jørgensen, Chief Product Officer, Otovo

Dag Håkon Steinset Myrdal, senior rådgiver, digitalisering

Runar Bell, Systemutvikler, JPro

Sjur Fredriksen, Utvikler

Lars-Jørgen Kristiansen, Senior systemutvikler

Michael Marszalek, IT Konsulent

Osmund Maheswaran, Utvikler

Mohammad Ali Khan, Utvikler

Teis Lindemark, Seniorkonsulent, Miles

Even Holthe, Seniorkonsulent, Bekk

Dag Sunde, Selvstendig

Dag Sunde, Selvstendig

Tia Firing, Utvikler, Bekk

Tim Jagenberg, Seniorkonsulent, Webstep AS

Jan Bruusgaard, seniorrådgiver, SSB

Ernst Lundbye, Kundekontakt

Einar Dehli, Senior prosjektleder

Pål Grønås Drange, PhD algoritmer, fagleder programvareutvikling, Equinor ASA

Bjørn N. Jacobsen, Offiser

Paul Henning Kolstad, Tekniker

Øyvind Petersen, Radiogtaf

Eirik Randsborg Lie, Personvernombud

Brian Berntsen, Senior konsulent Business Intelligence — Bekymret borger

Aulon Mujaj, Konsulent, Knowit

Simen K. Arvesen, Systemforvalter, Statens Vegvesen

Gaute Kokkvoll, Konsulent, Kokkvoll Consult

Siren Amundsen, -

Jonas Strømsodd, Seniorutvikler, Dfind Consulting

Robin Pedersen, Utvikler

Nikolai Andre Ek Ovesen, Daglig leder Hackheim Industries AS

Jostein Austvik Jacobsen, Utvikler

Cynthia Smith, privat

Erling Håmsø, Strategisk designer, Okse

Gunnar Velle, Utvikler, Knowit Objectnet

Eivind Utnes, Security Technical Lead, Nagarro

Sjak R. Haaheim, Advokat/Managing partner, Advokatfirmet Advokatoriet AS

Raik Manz — privatperson

Anita Steinstad, Rådgiver i Netlife

Andreas Kjærstad, Gårdsbruker

Sune Jakobsson, Siv. Ing

J. Leirdal, Løsningsarkitekt

Kristoffer Ryeng, IT-arkitekt, Commitment

Hanne Kathrine Bergseth, Rådgiver

Andreas Kristiansen, Student

William Thanoothong Svendsen, Admiral/leder for Unge Pirater

Sindre Nistad, konsulent, Bouvet

Frode Tennebø, Senior engineer

Ole Markus With, Chief Technology Architect

Jo-Helge Dimmen, Industrimekaniker

Silje Ljosland Bakke, Helseinformatiker

Eirik Wang, Arkitekt og utvikler, Bredvid

Henning Sjåstad, Field Service Technician

Kjetil Klaussen, Seniorutvikler / Programvarearkitekt

Ida Poortman, Nettverkskonsulent

Bjørn-Eivind Kvam Netland, Privatperson

Harald Paulsen, Internettgründer

Heine Furubotten, IT Konsulent, Bouvet

Janniche Lange, Programvareutvikler, Equinor

Geir Elnan, Technical Customer Manager, TietoEVRY

Arne de Lijster, IT Transformation Consultant

Arve Systad, Utvikler/IT-konsulent, Aurum AS

Ole-Harald, Systemutvikler

Arne Georg Gisnås Gleditsch, Engineering Manager, Whereby

Haakon Inderhaug, Tekniker, OUS

Audun Vaaler, CEO, Drylab AS

Hein Haraldson Berg, Utvikler, Huma

Henrik Austad, Forsker, SINTEF Digital

Harald Ringvold, Utvikler, Bekk

Tore Sinding Bekkedal, Rådgiver, Arbeids- og Velferdsetaten

Gunnar Lundby Rinde, IT konsulent

Øystein Olsen, Senior Software Engineer

Christian Hochlin, Senior Systems Consultant, Making Waves

Henrik Hills, Student, UIB

Jenny Marie Ellingsæter, Konsulent, Sopra Steria AS

Thomas Oddsund, Konsulent, Bekk

Benjamin Vittersø, Systemutvikler

Vebjørn Forsmo, IT-konsulent

Glenn F. Henriksen, CTO, Justify AS

Espen Klæboe, Systemutvikler

Kristian Hiim, Seniorkonsulent, Miles AS

Ellen Bjølseth, Pensjonist, tidligere informasjonsleder

Magni Onsøien, Sikkerheitsingeniør

Steinar Holøs, CEO i MakeKit

Gunnar Helgason, Løsningsarkitekt, Aera Payment & Identification

Henrik Austad, Forsker, SINTEF Digital

Ingrid Ødegaard, Gründer/Produkt- og Teknologisjef, Whereby

Eirik V., HR-leder og tidl. DPO

Robert Bauck Hamar, Utvikler

Håkon Dahle, Forsker, Universitetet i Oslo

Henrik Torget, Utvikler

Torbjørn Houge, Sivilingeniør

Geir-Arne Nyborg, Jurist

Arne Midtun, Senioringeniør, Unit

Jan Thomas Ristic-Ødegaard, Informatikkstudent, USN

Sean E. L. Boatwright, Kryptotrader og miner, Bitstreet AS

Torbjørn Kvåle, Konsulent, Bouvet

Ragnar L. Børsheim, Daglig leder, Arkikon AS/Rådgiver, UiB

Stig Bakken, Principal Software Engineer, TietoEVRY

Thomas Lundbye, Teknologirådgiver Gnist Consulting

Henrik Grindal Bakken, Utvikler, Cisco Systems Norge

Anders Lien, Utvikler, Knowit

Alexander Hatlen, Nettverk- og sikkerhetsansvarlig, Horten kommune

Chris Erik Haugli, Director of Software and Solutions, TAG Sensors AS

Andreas Ormevik Jansen, programmerer og Informatikkstudent, NTNU

Sveinung Røsaker, Utvikler

Jesper Thøgersen, Utvikler

Sigurd Gartmann, Systemutvikler

Jim-Espen Gundersen, Senior Software Engineer, Sopra Steria AS

Maria Johansen, Softwareutvikler

Sigurd Ljødal, Utvikler, Kolonial.no

Ole A. Helstrup, PhD, Ingeniør, Equinor

Mathias Møller, Technology Analyst, BearingPoint

André Savik, Fhv. Computer Operations Manager ved USAs ambassade i Oslo

Finn Johansen, Systemarkitekt, seniorutvikler, NEP Norway

Gunnvald, ufør

Chris Dale, Grunnlegger, River Security

Gerd Lende, Pensjonist

Laila Johnsen, Bekymret borger

Jon Ramvi, Grunnlegger og daglig leder, Blockchangers

Brede Kåsa, Programmerer

Pål Asperheim, Selvstendig

Geir Okkenhaug Jerstad, Student, Noroff

Stian Eikeland, Programmør, EDBRE AS

Henning Larsen, Sivilarkitekt.

Svein Grimholt, Daglig leder, Råd

Stig Bakken, Principal Software Engineer, Fraud Prevention, TietoEVRY

Ann Cathrin Piela, GM

Erlend Oftedal, CTO, Blank AS

Arild Strømhylden, Seniorkonsulent, Miles

Eirik Tegle Stenstad, Tillitsvalgt og saksbehandler, Statens pensjonskasse

Vegard Bjørklund, Student

Helge A. Bentsen, Lydtekniker

Per Arne Flæsen, X

Kenneth Karlsen, Konsulent

Johan Ludvig Brattås, Sjefsløsningsarkitekt, Capgemini

Christopher Pharo Glæserud, Senior Manager

Thomas Nygreen, Folkevalgt for Rødt

Tale Haukbjørk Østrådal, tidligere programvareoversetter og politiker

Karl Ove Utstrand, Avioniker

Hege, Statsansatt

Joakim Antonsen, Lab Engineer, MSc Information Security student

Bjørn-Erik Nielsen, Selger

Charlotte Noorloos, Vekter

Kjetil Oftedal, Siv. Ing. Datateknikk

Leif Harald Karlsen, Førstelektor, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo

Erlend Granli Antonsen, Blank

Torvald Lekvam, Site Reliability Engineer

Ørnulf Friberg, Fastlege

Stein Magnus Jodal, Utvikler, Kolonial.no

Per Christian Rasmussen, Avdelingsleder Skole

Jonas R. Skaug, Pilot

Nils Jørgen Mittet, Seniorkonsulent, Miles AS

Morten Vaale Noddeland, Utvikler, Otovo

Lars Klemetsaune, VP Quality Assurance

Joachim Eide, Borger, Norge

Vemund Vigen, Tekstforfatter

Lill Veronica Bongo, Student

Inga Strümke, Postdoc i kunstig intelligens, Simula

Leila Langø, Forbundsleder i IT forbundet i Delta

Øyvind Bratvedt, Data Engineer, Making Waves

Andreas Hansen, Sjefsutvikler, Bitnord AS

Bjørn Hegstad, Musiker, frilanser

Rannveig Andreassen, Release manager

Rune Sandnes, Teknologisjef, Per Høj

Øyvind Raddum Berg, Konsulent, Arktekk

Haakon Wærstad, Kommunikasjonsrådgiver

Kim Andre Fosslien Ottesen, Designer & Developer, Snøhetta

Konstantin Rusenkov, Bachelorstudent i nettverk og sikkerhet

Ola Njå Bertelsen, Designer og co-founder, Norske Læremidler

Pål Berg, Testleder, Promis Qualify

Ola Strand, Sivilingeniør fra NTNU, Elektronikk og telekommunikasjon

Kristin Takle, Systemutvikler

John Marius Solli, Data Protection Officer

Jørn Kinderås, Principal Architect, Making Waves

Iselin Karlsen, Backoffice

Jan Terje Egeland, Teknisk leder, Norske Læremidler

Per-Frode Pedersen, Løsningsarkitekt, Bouvet

Yngve Fagerheim, Privatperson

Johan Herland, Utvikler, Cisco Systems Norway

Sveinung Knutsen Nøding, Utvikler

Harald Kuhr, Konsulent, Bouvet

Solvei S., Sikkerhetsarkitekt, Telenor

Geir Gåsodden, Seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bjørg Andrea Lysbakken, Design og brukeropplevelse, SpareBank 1

Rasmus Vester Thøgersen, Doktorgradsstipendiat

Bjørn Magne Slinde, Leder, Liberalistene Eidsvoll

Arne Eirik Nielsen, Daglig leder og co-founder i Norske Læremidler AS

Jens N., System utvikler

Harald Sævareid, senior design, Kabra AS

Bjørn Hamre, Seniorutvikler

Zackeus Bengtsson, Bachelorgrad i IT-drift og informasjonssikkerhet

Ørjan Takle, Sjåfør, Tide Buss AS

Christian Mohn, Chief Technologist, Proact IT Norge AS

Stein Jone B. Hovland, Serviceingeniør

Christina Tangen Bendikssen, Jurist, Fylkesmannen i Rogaland

Geir Bjune, Softwareutvikler

Siv Midtun Hollup, Utvikler i Kantega AS og førsteamanuensis II, Inst. for Informatikk, Universitet i Bergen

Lars Føleide, CEO Enry

Ingrid-Alice Bløtekjær, Utviklerstudent

Therese, Vernepleier

Knut I Dietzel, Senior systemkonsulent, Redpill Linpro AS

Tom Trones, Utvikler

Øystein Øvrebø, Konsulent, Bouvet

Jakob Røen Mohus, Saksbehandler, Jussbuss

Emil Broll, Webutvikler

Åshild Margrethe Revhaug, Personvernombud i SpareBank 1 SMN

Odd André Owren, Student, Datateknologi, NTNU

Marit Nordaune, Veterinær

Martin Gilje Jaatun, Professor II, Universitetet i Stavanger

Brendan Johan Lee, Systemutvikler, Oslomet

Håkon Jacobsen, Kryptograf Thales Norway AS, Førsteamanuensis UiO

Thomas Arp, Manager, Bekk

Per-Kristian Helland, Software engineer, Clave Consulting

Arve Seljebu, Konsulent, Knowit

Mattias Brandt, System Administrator

Kari Dahn, UX-designer, Bouvet

Odd Stoltenberg, Senior Sikkerhetsrådgiver/Arkitekt, Move AS

Steinar Holøs, CEO i MakeKit

Gaute Holmin, Application Performance Manager, SuperOffice AS

Øyvind Nord, Løsningsarkitekt

Svein Mork Dahl, Partileder, Piratpartiet

Terje Elde, Seniorkonsulent

Kim Trønnes, Sikkerhetskonsulent

Bjørn Hell, Utviklingssjef, Altibox

Ingvald Skaug, Konsulent

Daniel Sollie Hansen, Utvikler, Oslo Universitetssykehus

Bjørn Hell, Utviklingssjef, Altibox

Tor Inge Røttum, Programvareingeniør

Stian Hushovd, Student

Kristian Brandser, Daglig leder, Knowit Quality

Inger Haapasaari, Pensjonist, tidligere lærer

Håkon Prestvik, Sikkerhetsrådgiver

Thomas Remme, Politiker og “datanerd”

Marius Svanevik, Lege

Eivind Eigil Bøhn, PhD, SINTEF

Espen Skauvik, IT-konsulent

Kjetil Kilhavn, Daglig leder, Vettug AS

Kai Anders Wold, IT Tekniker og Forsker

Christian Andresen, -

Eivind Syvertsen, sivilingeniør

Erik Holten, Teknolog

Sissi Wright, Prosesshjelp AS

Tommy Trøen, Utvikler og anker for interessegruppe sikkerhet i NAV

Kjetil Vinorum, Konsulent, Bouvet

Leonard Sheng Sheng Lee, Utvikler, Computas

Joar Ulversøy, Leder for analyse, Bouvet Rogaland

Randi Gjerde, risikoleder, informasjonssikkerhetsrådgiver

John Erik Sloper, Senior Utvikler, Websystemer AS

Øyvind Kvangardsnes, Senior konsulent, Miles Oslo

Oddbjørn Kvalsund, Systemutvikler, Diffia AS

Martin Kristiansen, Systems Engineer

Rune Nordbøe Skillingstad, Senior sikkerhetsingeniør

Bjørn Asle Taranger, Seniorrådgiver, Miles

Ole Vegard Mythe Moland, Software engineer, Telenor Software Lab

Karl Yngve Lervåg, Forsker, SINTEF

Mads Tordal, Utvikler

Malin Sletnes, Forsker, SINTEF Community

Arve Søreide, Seniorkonsulent, Vivento AS

Kerstin Moe Smebye, Seniorkonsulent, Webstep

Øystein Gjerdevik, Leder elektrokikk og firmware

Rannveig Andreassen, Release manager

Anders R. Dahlen, Utvikler

Anders Thorbeck, Systemutvikler, Knowit

Fredrik de Vibe, Programmerer, Collagis AS

Simen de Lange, Programvareutvikler

Sigrid Andersson, Systemutvikler

Ivar Eriksen, Cybersikkerhetsingeniør

Dag Håkon Baardsen, Systemarkitekt og utvikler

Kjetil Hagen, CTO, Cloudflex AS

Cathrine Austad, Drammen

Pål A. Wesenberg, Programmerer

Nicolai Meltveit, Utvikler, Webstep

Elin Espeland Halvorsen-Weare, Forsker, SINTEF

Tore Løvmo, Partner, Senior utvikler, Rainfall AS

Svenn-Helge Vatne, CEO, Metaito

Hans Christian Brekke, Hjelpearbeider

Alexander Sletten, Sivilingeniør

Geir Amdal, Principal Engineer, Nagarro

Joar R. Rasmussen, Tekniker

Andreas Eriksen, Programvareutvikler, Verizon Media

Henrik W Lund, Seniorkonsulent, Webstep

Lars A. Frøyland, Seniorkonsulent, Rainfall AS

Jonas Sørensen, Utvikler

Asbjørn A. Fellinghaug, Seniorkonsulent

Ivan Kolesar, Consultant, Visualization specialist, Rainfall AS

Nils Magne Lunde, Forretningsutvikler, Rainfall AS

Martin Eian, Forskningssjef

Inge Arnesen, IT-konsulent

Tommy Gjesdal Tjensvold, Student

Odin Haug Erlien, Ren Røros Digital

Sindre Osnes, It konsulent

J.K. Baltzersen, sivilingeniør, systemutvikler & samfunnsdebattant

Håvard Bartnes, Utvikler, Snopp Designbyrå

Peder Schmedling, Seniorrådgiver

Torstein Olsen, Senior Software Developer, TAG Sensors AS

Sigve Tjora, Disruptive Technologies

Jarle Pahr, Sivilingeniør

Åsmund Ervik, Forsker, SINTEF

Kaare Olaussen, Kommunikasjonsrådgiver, HF

Eva Schafferer, Rådgiver Dnk

Sachin Dave, Principal Engineer, Nagarro AS

Magnus Stuhr, Overingeniør i Computas AS

Bjørn Roar Svensson, IT-arkitekt

Geir-Tore Lindsve, Konsulent, Bouvet

Jostein Hauken, Analytiker Bybanen

Georg Kjøll, Digitalansvarlig

Gaute Løken, Software Architect, Eye-share AS

Marie Mathisen, Digital Marketing Specialist, Visma Enterprise

Henry Sjøen, IT-Konsulent, Olavstoppen

Bjarte Malmedal, Sjefskonsulent Experis Ciber

Anniken Hogstad, Interaksjonsdesigner

Magnus Halvorsen Utvikler, Itema AS

Finn Chr. Reusch, Seniorutvikler

Hallvard Kosberg, Sivilingeniør

Roar Nybø, Forsker

Mads Opheim, Utviklar, Computas

Torstein Sørensen, IT konsulent

Torstein Winterseth, Programvareutvikler

Jon Westbye, Brannkonstabel

Kjell Arne Wolden, Konsulent

Henrik Kjerringvåg, Programvareutvikler og sertifisert pentester

Marco Bertani-Økland, Overingeniør, Computas

Remi Løvik, Produkt Designer

Martin Blystad, Grafisk designer

Arne Krossbakken, IT Drift, Bouvet

Christian Knappskog, Senior Developer, Making Waves

Bjarne Ringstad Olsen, Rådgiver Informasjonssikkerhet

Jan Aleksander Skarstein, Digital Markedsfører

Tor Vigesdal, Security Advisor

Joar Guttormsen, IT Arkitekt — Cegal

Rune Storløpa, Utvikler, Sparebank 1

Trond Endrestøl, IT-ansvarlig

Eirik Vågeskar, Systemutvikler, Knowit Objectnet

Peter Munch-Ellingsen, M.Sc IT, Systemutvikler

Jon Hovland, Sjefforsker, SINTEF

Joachim Ådnanes, Konsulent, Knowit

Bjørn Ellingsen, Bekymret borger

Tom Fagerland, Systemutvikler

Anders Dahlin, IT konsulent

Erik Larsen, Software Engineer

Mahasty Assi, Systemutvikler, Knowit Objectnet

Fredrik Hov, Systemutvikler, Knowit

Jonathan Reichelt Gjertsen, Disruptive Technologies

Torstein Thune, Utvikler, Frende Forsikring

Anders Prytz, Produktsjef, Ren Røros Digital AS

Peder Holm, Tjeneste og UX Designer, Knowit Objectnet

Simen Jorfald, Sikkerhetsrådgiver

Marius Backer, Systemutvikler, Knowit

Ingrid Melve, fagdirektør, Unit

Øyvind Stegard, Senior software engineer, Sopra Steria

Tale Prestmo, Utvikler

Morten Hammer, Elektro

Phillip Johnsen, Teknisk leder

Lotta Nordling, Overingeniør samt Fagnettverksleder for Informasjonsarkitektur og Datahåndtering, Computas AS

Håkon Heggernes Lerring, Utvikler

Håkon Gulbrandsen, Systemutvikler, Knowit Objectnet

Randi Enger, Senior prosjektleder

Espen Bjarnø, CTO, Movi

Arild Hystad, Senioringeniør

Thor Eirik Teigenes, Utvikler

Øystein Follo, Kunnskapsingeniør, Computas

Cato L. Kleiven, Borger

Hilde Austlid, Overingeniør

Rustam Mehmandarov, Sjefsingeniør og fagleder

Henrik Bjørnstad, Teknolog

Majken Aune Olsen, Privatperson

Thor Teigenes, Seniorutvikler, Rainfall AS

Henning Lund-Hanssen, Techlead

Karoline Kristensen, Systemutvikler, Knowit Objectnet

Morten Brekkevold, Senior systemutvikler, Uninett

Kenneth Olsen, Utvikler — Frende

Axel C.R. Lefébure, Siv. Ing. Datateknikk

Trond Eirik Vedøy, IT ingeniør

Christer Sverre, Selvstendig

Are Akselsen, Programvareutvikler

Lars Vold, Scenemester

Thomas Finstad Larsen, Cloud Engineer, Basefarm AS

Lars-Martin Ekrehagen, Innlandstrafikk

Andreas Bråthen, Sikkerhetsanalytiker

Andreas W. Slettevold, Interaksjonsdesigner, Knowit

Lars Erik KalvehagenSystemkonsulent, eDialog24 AS

Amanda Söderstrand-Hanssen, Veterinær

Aksel Devrimci, Manager, BDO AS

Ingeborg Y. Pettersen, Technology Officer, ACS

Mattis Daaea, Kommunikasjonsrådgiver

Henrik E., Kriminolog

Ovin Teige, Utvikler

Jørgen Lytskjold, Risikostyring i Digitalisering og IT, REMA 1000

Tor Damian Lorentzen, Utvikler, Kaukus

Elle-Vicki Ødegaard, Sr. Automasjon Ingeniør Olje&Gass

Tom Inge Aaland, IT-tekniker, Nidaros Data

Gøran F. Breivik, Sikkerhetskonsulent

Lars Kjerpeseth Sundan, IT Administrator

Erlend Johnsen, Ingeniør, ABB

Lars Øyvind Hagland, Systemutvikler, Emma Systems as

Thomas Wiik, Senior IT Konsulent og sertifisert Data Protectio Officer

Christopher W. Gjøvåg, Konsulent, Knowit Objectnet

Anders Skifte, Senior System Developer

Kim-Eirik Karlsen, Cloud Operations Engineer

Morten Tronrud, Utvikler

Mathias Ljøsne, Konsulent, TietoEVRY

Lars Haugen Gjelle, Student, Oslomet

Steinar Knutsen, seniorutviklar, Signicat

Sebastian B. Warhuus, Sikkerhetsanalytiker

Daniel I. Grøttan, Dataelektroniker, Ren Røros Digital

Andreas Gerdts, Bartender

Erik André Jakobsen, Masterstudent, matematikk og teknologi, NTNU

Håkon Mølstre, Utvikler i Sixty AS

Dag Håheim, Pianostemmer

Jørn Solbraa Hermansen, Tidligere student forvaltningsinformatikk

Sindre Njøsen, Utvikler, Knowit Experience

Thomas Holen, Siv.Ing Kommunikasjonsteknologi

Christian Aastorp, Informatiker

Jørn-Stian Lønsetteig, ICT Manager

Stian Krog, Administrativt ansatt, Universitetet i Bergen

Gaute Wangen, Seniorrådgiver, seksjon for digital sikkerhet, NTNU

Kenneth Fossen, Student, Datatryggleik UiB

Steinar Knutsen, seniorutviklar, Signicat

Andreas Bæknes, Systemadministrator

Gjøran Moen, Systemutvikler, Kantega AS

Wivian Wedøy, Selvstendig næringsdrivende

Jørgen Sirhaug, Systemutvikler, Knowit Objectnet

Hilde Solhaug, Prosjektleder

Murmel Octavia Buraas, Ufør

Daniel Viken, IT-konsulent

Petter Amundsen, Utvikler, Bouvet

Daniel Johnsen, Student, UiO

Karl Gunnar Paulsen, Teknisk Tegner, multiconsult

Philip Scheel, Sikkerhetsanalytiker

Ovin Teige, Utvikler

Stian J. Askeland, Ufør

John Fredrik Asphaug, Tech lead, Frende Forsikring

Kim Hovden Duong, Systemutvikler, Knowit

Raymond Reppe, it-arkitekt

Mathias Lien, Programvareutvikler

Martin Ulleberg, CTO, Maindeck AS

Tommy Salamonsen, Matros

Helene Harmens, Utvikler

Kim Lilleberg, IT og marked, Norske Hus

Torstein Ryland Grotle, Programmerer

Merete Asak, CTO, Cisco Systems Norway AS

Augustin Winther, Privatist

Tanja Midthun, Fotograf

Joachim Jarlev, Instruktør

Stig Ottosen, Seniorkonsulent, Miles AS

Christer Karlsen, Utvikler, DynicDev

Håkon Heuch, Utvikler, Equinor

Biørn Biørnstad, student

Jens Markussen, Konsulent, Knowit

Bradley T. Hughes, Senior Consultant, Miles AS

Lasse Bakke, Software Developer

Kjersti Berg, Arkitekt, Frende Forsikring

Magne Kristian Gjeitanger Kaurin, Student, UiO

Frank Holmslet, Utvikler

Eirik Syvertsen, Konsulent, Eye-share

LK, -

Alexander Sund, Webanalytiker og nettrådgiver, Nasjonalbiblioteket

Frode Eick, Seniorrådgiver SKBO

Lars-Erik Sørbotten, Forsker

Morten Marstrander, Sikkerhetskonsulent

Pål Øyvind Gamst Reichelt, Disruptive Technologies

Stian Øvrevåge, Systemutvikler, K30

Martin Løcshen, lærer

Stephan Wetaas, Designtenker, ingen

Othar Linaker, Konsulent, TietoEvry

Hanne Sørsdal, Seniorkonsulent

Fred Larsen, Software Architect

Camilla, frilanser

Steinar Myklebost, Systemutvikler

Ulf Carlin, Sivilingeniør

Vetle Bergstad, Sikkerhetsutvikler, TietoEVRY

Ørjan Bruland, Disruptive Technologies

Morten Sørby, Ingeniør, frilans

Christoffer Torkelsen, Technical Account Manager

Torstein Fjeldet Lunde, Advokatfullmektig

Christoffer Torkelsen, Technical Account Manager

R. Nilsen, Pilot

Nils Herde, IT-konsulent

Mia Furnes, forsker

Ørjan Storøy, .

André Bonkowski, Programmerer, Kodemaker

Pål Taule Brentebråten, Utvikler, UX Designer

Robert Lied, Daglig leder

Kristin Kranstad, kunstner

Espen H Amdal, Service Elektroniker og Helsearbeider

Christoffer Røstgård, Gatetinget

William, Student

Morten Tjørhom, Utvikler, Eye-share AS

Christian Bugge, selvstendig

Katharina Karlsen, Rørlegger

Torbjørn Ask, Lærer

Eirik Y. Øra, Seniorrådgiver og teknolog, A-2 Norge

Tom Kristian Husås, Spesialkonsulent IKT, Sykehuspartner HF

Jon Arne Løvlid, Privat

Jørgen Thorsen, Technical Account Manager

Anders Rydmell, Senior Systems Engineer

Elisabeth Palinger, Bymisjon i Trondheim

Cultura Borealis, Borger

Simen Abelsen, CTO, Metaito

Benedicte Walentin Moe, Pedagog

Kim Ivem Bergman, IT-konsulent

Anders Eggen, Bekymret Dataelektroniker

Elis Tor Jonsson, Systemutvikler

Laurits Håkon Måseidvåg, Maskinsjef

Thomas Nesset, Masterstudent

Stian Milsett, Account Manager, nLogic AS

Tony Are Bakkejord Pettersen, Tidl Service engineer offshore

Martin Ahlsen Hjortland, Freelance logiker

Sigbjørn Serigstad, Siviløkonom

Helge Ødegaard, Førstekonsulent

Yngve Bjørndal, Filantrop

J.Larsen, IT- Konsulent

Trond-Charles Myhre, Uføretrygdet

Martin Ottersland, Utvikler, Designer

Stian Fauskanger Konsulent, Miles Bergen AS

Johan Schubert Moen, Lektor

Sigmund Hansen, Senior Systemutvikler, Uptime Consulting

Audun Sørheim, Utvikler, Webstep

Stian Fjeldstad, Dronepilot

Bjørn Erik Morris, Kontrollør

Kyrre Mikkola, IT Rådgiver

Espen Dyran, Service manager

Dennis Lien, software engineer, labs as, bs information science

Andreas Rudi Søvik, Teknolog, Blank AS

Inger-Lise Førland Utland, Sopra Steria

Pål Løvhaugen, Fysiker, UNN

Line Moseng, Utvikler, NAV

Jonas Gyllander, Søppelmann

Asbjørn Ulsberg, DX Architect, PayEx

Per Kongsdal, Skribent

Jørgen Sellevold, Kunstner

Petter Aron Høyer-Fjellstad, Utvikler, Labs

Marius Gundersen, Senior konsulent, Clave Consulting

Kai T, Systemutvikler

Anders Herbjørnsen, Systemadministrator

Lasse Johansen, PKI System Administrator, BSc Information Security

Odin Tolk, Bekymret Borger/Elektriker

Sverre Moe, Principal Engineer

Sondre Sundfør, Student

Øyvind Hanssen, Førsteamanuensis, Nord Universitet

Anne Aune, Sikkerhetskonsulent

Snorre Madsen, Videoprodusent

Bjarne Valle, Konsulent TietoEVRY

Julian Sommerfelt, menneske

Joakim Aronsen, Student

Svein Erik Voll, Seniorkonsulent, Forse

Wenche Lian, Selvstendig næringsdrivende

Maximilien Hjortland, Content Strategist, Confrere AS

Trond Arne Runde, Teknikker, Altibox

John, IT-drift, privat virksomhet

Thomas R. Moen, Seniorrådgiver

Benjamin Tornes, student/lagerarbeider

Aleksander Nordgarden-Rødner, Overingeniør, Norsk Helsenett

Tom Spangebu, konsulent

Simon Toivo Telhaug, Utvikler/Ops, Dodo

Stian S. Andersen, Utvikler, Publish Lab AS

Geir Roger Skjøstad, Trondheim kommune

Martin Stensrud Meier Norheim, Privatist/Landeier

Magne Aksel Rasmussen, Mediegrafiker og tidligere lærer i Medier og kommunikasjon

Ane Oline Solheim Finstad, arkitekt

John Anders Roaldset, Student, NTNU

Petter Gravdal, IA

Thorgeir Marthinussen, Senior Systems Consultant

Rudi Berntsen, Ledee

Rolf Østukendt, ukendt

Tor Erik Fredheim, Selvstendig næringsdrivende

Niklas Jiru, Seriøs dude

Arne Brendmo, energiingeniør

Harald Lunde, IT-konsulent

Preben Ola, Norman

Geir Tønnessen, Logistikk

Fredrik Vraalsen, arkitekt og tech lead, Oslo Origo

Thor Christian Sønnervig, Ingeniør

Eivind Olden, IT Manager, Safetec

Wenche Langerud, EDI-konsulent

Tor-Erik E. Befring, Butikk/lager-medarbeider, Byggmax

Daniel Lundekvam, Seniorkonsulent, Miles AS

Unni Beate Sekkesæter, Daglig leder, Mikrofinans Norge

Lars Reinertsen, IT sikkerhets spesialist

Anders Lorentsen, Butikkmedarbeider

Aleksander Elstad, Rådgiver

Åsmund Kamphaug, Security Analyst

Eivind Skrede, Software Engineer, DNB

Torhild Gjermundsen Kaupang, Administrator

Christofer Moestue Huseby, Seksjonsleder IT, Avinor

Linda Mjelde Målsnes, Lærar

Jeppe Henni Krogh, Dataansvarlig, NTG Bærum

Thomas Gøytil, Head of Security

Trygve Bernhardt Moen Haaland, UX-designer

Øyvin Halfdan Thuv, Universitetslektor, UiT

Sebastian Aasland, UX-designer

Tron Erlend Tronsen, Student

Steinar mathias, Selger

Ingjerd Løkke-Lie, IT konsulent

Håvard Bjurholt, CTO, Systek AS

Øystein Middelthun, Senior System Consultant, Basefarm

Stefan Jøines, IT-konsulent

Sten M. Evensen, IT Manager

Leo Valen, Teknologirådgiver og utvikler, Null AS

Ingrid S. Larsen, Forskningsingeniør, STIM AS

Kenneth Rørvik, IT-konsulent

Tor Einar Johansen, student

Jørnar Heggsum Hubred, Senior Geolog

Elisr, Student

Ulvar Landmark, Forsvaransatt

Kyrre Heldal Karlsen, Lysdesigner

Håkon Karoliussen, Skuespiller

Kristian Nordbø, Bekymret far

Leon Åserød, Bussjåfør

Berit-Anne Johnsen, Kjøkkenet. Jobber No. Gammel hjelpepleier.

Sondre Erstad, Konsulent

Thomas Qvidahl, Utvikler, tietoEVRY

Linda Marie Åsum, Space og sortimentsansvarlig

Øystein Urdahl Hardeng, Utvikler/arkitekt, Sopra Steria AS

Harald PedersenIT, driftskonsulent

Kamilla Jansen, Molekylærbiolog

Melvin Langvik, Penetrasjonstester, BDO Cybersec

Bjørn Tore Hagen, Chief Architect

Sigurd Bjorli, Arbeidsfri

Martin Thorsen Ranang, Ph.D., CTO, Encount AS

Rune Reisegg Jacobsen, Frende Forsikring, Teamleiar

Sebastian Lange, Prosjektleder, Dybuster EdTech

Per-Arne Bakken, Supportmedarbeider, IT

Yara, Student

Tofik Sahraoui, Systemutvikler

Rolf Marthin Nilsen, Nettverks- og sikkerhetskonsulent

Håvard Anda Estensen, Plattformingeniør, Vipps

Henrik Pedersen, Student Cyber security, Noroff

Benedicte Adelheide, Tekniker, SINTEF

Peder Sverdrup, psdigital as

Erik Rival Storelv, Finansdirektør

Even Alexander Mortensen, Lærling, Brønnøysund videregående skole

Geir Bækholt, Daglig leder, Crypho AS

Kristina Renberg, CX-designer, Solv AS

Siv Solaune, Borger

Mads Lønsethagen, Daglig leder, ab3 software AS

Tim Hårek Andreassen, Datasikkerhetsstudent, Universitetet i Bergen

Tomas Finnerud, Product Owner

Tommy T. Olsen, Webutvikler

Geir Tore Ulvik, Student, Computational Science — Universitetet i Oslo

Dan Bojovic, Bachelor Student

Kjetil Seim Haugen, Ingeniør

Tomas Løkken, IT ingeniør, KSAT

Nils, Bekymret

Sigurd Vikene, Student

Andreas Misund Berntsen, E-lærer

Joakim Hagen, Software Utvikler

Marco v. Paulsen, Elektrikker

Christina Benjaminsen, Kommunikasjonsrådgiver

Magnus Lien, Utvikler, Iterate

Makedon, Freelancer

Maria Sæther, IT-konsulent

Erlend Ydse, Vitenskapelig assistent, NTNU

Morten Taarland, Dataingeniør

Helge Hiim, Ikke i arbeid

Bjørn Bergan, IT Konsulent

Helene M. Hiim, Fagarbeider

Ulrik Fredrik Thyve, Personvernjurist

Per Ole Klemetsrud, Senior Network Engineer, Norsk Helsenett SF

Thorstein K. Berg, Privat

Jon Garcia de Presno, Freelance

Adrian Nordgård, Adjunkt

Helén Devold, CRM utviklet/konsulent, Knowit

Eirik Iversen, Seniorkonsulent, Webstep

Reidun Kvamsdal, Lærar, Bergen kommune

Rose Taraldsen, Student

Evy Ormevik, Ergoterapeut/Rådgiver

--

--