Megújulás jelzős szerkezetben
Szikszai Szabolcs
21

Én a mai fejemmel azt látom, két vagy inkább három dolog “akadályoz” legfőképpen abban, hogy otthon érezzem magam a református egyházban, azaz a gyülekezetemben. Az egyik dolog, ami megfojthat egy közösséget, az a kegyelem kiszorulása a perifériára. Amikor elfelejtjük Jézusnak egy igen fontos mondatát: “Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett.” Lk 7,47. Szabad bűnösnek, esendőnek lenni egy istentiszteleti vagy bibliaórai közösségben. Az üdvösség ugyanis kegyelemből van. A másik dolog: nem lehet bekonfirmálni az Isten országába. Isten csodája és különös kegyelme lehet, ha a megtérés és a konfirmáció kairosa egybeesik. Én úgy látom, hogy nem vesszük elég komolyan, amit erről az Ige mond: “Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.” 2 kor 7,10 Hány Lélektelen konfirmációt ültem már végig, amiről ordított, hogy hiányzik mögüle az Isten szerinti szomorúság. Végül én nem bánom azt sem, ha az igehirdető nem akar másnak látszani, mint ami: egy, a kegyelmet nyert bűnösök közül. Akit Isten végtelen irgalmából mégis olyan kegyelmi ajándékkal ruházott fel, hogy képes legyen az Ő Igéjét hirdetni a megfáradtaknak, a sötétségben levőknek, az eltévelyedetteknek. Azt hiszem, ahol ezek megvannak, ott hatni fog az a kovász, ami egyedül képes egy keresztyén közösséget összetartani: “Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, …” Ef 1,13 A helyes tartalom meg fogja találni az odaillő formát minden időben.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tibor Gáspár’s story.