Làm thế nào để xây dựng một mạng neural đơn giản trong 9 dòng mã Python
hongthaiphi
72

Cảm ơn bạn đã bỏ công dịch lại bài này.

Tuy nhiên, mình thấy có một số cụm từ chuyên môn (terminologies) bạn dịch chưa được sát lắm hoặc thậm chí có vài chỗ giống Google translation. Lý do cũng dễ hiểu vì rất khó để dịch những từ đó ra tiếng Việt. Theo mình nghĩ thì nên giữ nguyên, ví dụ Neural networks hay Training sets.

Nhân tiện, gần đây mình có tìm được blog tiếng Việt của bạn Khánh đang học về Machine Learning ở trường Maryland (trường rất tốt). Mời các bạn tham khảo:
https://ml-book-vn.khanhxnguyen.com/intro.html

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tiep VuHuu’s story.