Հարցազրույց Ընկերոջ Հետ

Հարցեր տվող Տիգրան Ալեքսանյան

Իմ սիրած թիմը Chelsean է։

Իմ սիրելի խաղացողը Էդեն Հազարդն է։

Կանեյ այնպես, որ աշխարhում խաղաղոթյուն լինի ,որբեր չլինեն և վերջ։

Իմ սիրելի ֆիլմը Մառվելն է ,որովհետև սիրում եմ ֆանտաստիկա վճը։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.