Oči jelena

iz mraka


Mrak kao u rogu. Iz mraka gledaju oči jelena.
Snop svjetla kao britvom zareže pogled vozača.
Škripa kotača i iznad ceste uznemireni luk koji spaja
mrak i mrak.

Like what you read? Give Tihomir Dunđerović a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.