foto: T. D.

Pernati prijatelji

u vrtu i šumi

U vrtu i šumi žive moji pernati prijatelji.
Upoznaj ih sve!

Crvendać rusogrli, strijež palčić, zelendarka zelena, bijela pastirica, siva muharica, zlatovrana modrulja, strnadica žutovoljka, batokljun trešnjar, čižak zelenčica, krstokljun omorikaš, zeba planinska, svračak rusi, popić sivi, sjenica plavetna, puzavac kratkoprsti, muharica bjelovrata, vijoglavka mravar, kobac ptičar, škanjac mišar, kraljić vatroglavi, kugara svilorepa, zlatna vuga, cipica prugasta, golub grivnjaš, grlica kumrija, drozd bravenjak, kukuvija drijemavica, vjetruša klikavka, vrana gačac, šojka kreštalica, svraka maruša, čavka ćolica, drozd cikelj, grmuša čevrljinka, eja močvarica, vlastelica crvenonoga, vivak ostrugaš, tupik sjeverni, kokošica mlakara, potrk veliki, prepelica pućpura, prdavac prepeličar, grličar pršljivi, čavka zlogodnjača, slavuj mali, pupavac božijak, vrabac pokućarac.

Kukavica obična.