จัดงานแต่งในวัด: ประหยัด เรียบง่าย ได้กุศล
Binla Thipsukhum
102

คุณบินหลาคะ ติ๊กจากเว็บไซต์ weweddingguide.com นะคะ เป็นเว็บไซต์ของนิตยสาร WE พอดีกำลังทำเรื่องจัดงานแต่งงานในวัดน่ะค่ะ เลยอยากจะขอสัมภาษณ์สั้นๆ กับคุณบินหลาที่ไปจัดงานแต่งนี้น่ะค่ะ ไม่ทราบว่าจะสะดวกไหมคะ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.