მკვდარი სულები
Dodie Dodka Kharkheli
102

ძალიან უპრეტენზიო და მცირედით კმაყოფილი გახლავართ, მაგრამ ამ ეტაპზე გაგრძელება ისე მომინდა, ვფიქრობ როგორ დაგსტყუ 😊😊 გააგრძელე რა, როცა მოიცლი 🤗

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tinatin Ksovreli’s story.