Zo

Het is nooit anders geweest.

Vliegtuigen vallen uit de lucht en homo’s van gebouwen.

Rijken persen armen uit als wrange vruchten.

Platter dan plat vermorzeld de kleinen.

En de leugen wint altijd.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.