ตั้งค่า User group ให้ nginx

ปกติการ serve web นั้นมักจะให้ web server ทำการอ่าน เขียน หรือรันไฟล์ใดๆ ด้วย user และ group หนึ่ง ทั้งในแง่ของความปลอดภัยและการจัดการ permission

แล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าถ้าใครเคยใช้ apache จะมีการตั้งค่า user, group ในรูปแบบ

# apache config file
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}

ด้วยความชินผมก็เปิด /etc/nginx/nginx.conf มาแก้คล้ายๆ กันเลยเป็น

# nginx config file
user www-data;
group www-data;

แต่พอสั่ง config test ด้วย nginx -t เท่านั้นล่ะ แหกเลย

[emerg] 15146#0: unknown directive "group" in /etc/nginx/nginx.conf:3
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

เมื่อเกิดปัญหานี้อย่าเพิ่งตกใจไปครับ ถึงจะเป็น emergency alert แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรอก เพราะเราแค่ stimulate config test เท่านั้น และหลังจากลองเปิด docs ดูก็พบว่า syntax มันไม่เหมือนกันนิหว่า

Syntax:     user user [group];
Default: user nobody nobody;
Context: main

Ref http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#user

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.