MAYU PA SILA GANI


Mayu pa ang iban, upod sila bike-bike kag lagaw-lagaw.

Mayu pa ang iban, upod sila pa-beach, lantaw sine, kag mag kaon sa restaurant.

Mayu pa ang iban, damo sila pictures, halos adlaw-adlaw may pictures sila na upod sila.

Mayu pa ang iban, permi sila sweet, or bisan indi man sweet pero they act like adults.

Mayu pa ang iban, ga dul-onganay sila papuli.

Mayu pa ang iban, permi sila ga textanay kung gab-i antes magtulog kay parehos oras kag tyempo nila.

Ako ya? Haaay.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.