Tobias Girelli

Tobias Girelli

Entrepreneur and Mobile Internet passionate, O&F of DiOui.