Design Thinking

Đây là một khái niệm khá là mới hiện này. Mình đã nghe từ lâu nhưng đến tận giờ vẫn chưa hiểu nó hoàn toàn.

Đại khái Design thinking là một tập hợp những quy tắc và quy trình làm việc để thiết kế nên những sản phẩm tốt, phục vụ đời sống con người một cách tốt nhất chứ không phải chỉ là đẹp đơn thuần.

Nó đã được ứng dụng rộng rãi ở nhiều mảng khác nhau từ y tế đến giáo dục, từ xây dựng đến sản phẩm điện tử.

Và mình nghĩ nó không phải là một điều thần kỳ giúp làm mọi thứ tốt lên, vì thật ra nhiều nhà thiết kế đã dùng nó từ lâu, chỉ là chưa khái niệm hóa nó lên thôi. Nó sẽ chuẩn hóa quy trình làm việc, giúp những người bình thường như chúng ta cũng có thể tạo ra được sản phẩm tốt.

Mình sẽ học nó. Chờ mình học xong có gì hay chỉa sẻ lại mọi người nhé.

YOLO!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.