Làm sao để thành công?

Câu hỏi khó. :)

Theo một cách khoa học trong bài nói TED-Ed này: 8 traits of successful people — Richard St. John, chúng ta cần rèn luyện cho mình 8 phẩm chất đó để thành công. Không nhất thiết phải có đủ cả 8, nhưng càng nhiều thì xác xuất thành công sẽ tăng lên.

Cho đến bước này thì dễ hiểu, nhưng khó thực hiện :D.

Làm thế nào để có PASSION — ĐAM MÊ?

Lại là một câu hỏi khó nữa. Có lẽ chúng ta sẽ từ từ thảo luận về chúng và tìm giải pháp cho từng phẩm chất trong 8 cái trên.

Nhưng về cơ bản, mình có thể nói nguyên lý cơ bản là:

Hãy luyện những phẩm chất đó trong từng việc nhỏ nhất, ngày qua ngày để chúng trở thành thói quen. Hãy thể hiện sự đam mê trong từng việc nhỏ mà chúng ta phải làm hàng ngày. Đam mê đi chợ, đam mê rửa chén, đam mê code, đam mê đá bóng, đam mê yêu đương. Chắc chắn ban đầu còn khó khăn vì chưa quen, nhưng hay cố gắng thể hiện chúng một cách mạnh mẽ, và luyện hằng ngày cho thành thói quen.

Rồi thành công sẽ đến một cách rất tự nhiên.

YOLO!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.