Let do it!

Mình rất thích câ nói của Mark Twain: Mười năm nữa, chúng ta sẽ thất vọng vì những gì chúng ta không làm hơn và vì những gì chúng ta đã làm.

Câu nói này thúc dục mình bắt tay vào làm, cứ làm đại đi dù trong lòng vẫn còn nhiều phân vân. Những lúc phân vân 50/50 giữa việc làm và không làm, thì câu nói này thúc đẩy mình “làm” nó.

Và cũng như mọi người, không phải lúc nào mình cũng nhớ câu nói đó, và mình đã trì hoãn rất nhiều những dự định mà mình đã lên kế hoạch.

Không thể tiếp tục như vậy được. Phải bắt tay vào làm việc, càng sớm càng tốt. Khi đã có kế hoạch gì rồi, thì hãy bắt tay vào làm ngay tức khắc. Xin nhấn mạnh là NGAY TỨC KHẮC. Chọn lấy một việc gì đó đơn giản để ta có thể hoàn thành nhanh chóng. Nó như là viên gạch đầu tiên cho công trình. Nó không thể xây nên cả công trình, mà là nền móng, là điểm mốc để các phần khác của kế hoạch dõi theo và thi hành theo.

Cuộc đời quá ngắn ngủi để chỉ giữ lấy cho mình những điều tầm thường. Chúng ta phải tạo nên di sản cho mình, ngay lúc này và ngay tại nơi này.

Những việc bạn làm ngay lúc này chứ không phải là ngày mai quyết định tương lai của bạn. Ai đó đã nói như vậy.

Bước những bước đầu tiên thôi.

YOLO!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tôi Có Thể Viết’s story.