Sự khó chịu không hề nhẹ.

Là khi bạn có kế hoạch cực ngầu và thú vị phải làm nhưng toàn bộ thời gian quý báu phải làm một công việc khác chán ngán.

Đó chính xác là những gì tôi đã trải hơn hơn 1 tháng qua. Và sẽ còn tiếp tục thêm hơn 1 tháng nữa.

Công việc đó là một cam kết mà tôi đã đặt ra với người khác. Và dần dần như một món nợ vậy, nó có lãi. :D

Và dù sao thì tôi cũng phải vượt qua nó. Như thế nào thì chưa biết. Tôi nghĩ có lẽ là thời gian và công sức sẽ giải quyết.

Cái gì không giết được mình thì sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn. Và tôi sẽ không gục ngã và bị đánh bại chỉ bởi một dự án được.

Chắc chắn, 2 tháng nữa, khi nhìn lại quãng thời gian vừa rồi, tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm, và trong tôi đã là một người đàn ông khác. Mạnh mẽ hơn và ngầu hơn. Khi đó tôi sẽ chiến với kế hoạch cực ngầu và thú vị kia của riêng mình.

Chờ đó. Tôi đang đến.

YOLO!

Like what you read? Give Tôi Có Thể Viết a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.