Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? 80% hay 20%?

Có những việc dễ có tỷ lệ thành công lên đến 99%. Và cũng có những việc khó khiến tỷ lệ thanh công <1%.

Giờ giả xử ta có thể thống kê được những điều ta làm trong cuộc sống và tính thử tỷ lệ thành công của chúng ta là bao nhiêu. Chúng ta cũng gắn trọng số cho từng loại công việc nữa. Việc quan trọng thì sẽ có trọng số cao. Việc nhỏ nhặt thì trọng số thấp thôi.

Thoạt nghĩ là cái này lại là tùy người. Những người lười biếng thì sẽ ít làm việc, mà phàm nếu làm thì cũng chỉ làm việc dễ, nên tỷ lệ thành công của anh ta sẽ rất cao. Có thể gần đến mức 80%.

Người bình thường, có công việc mức trung bình, giấc mơ trung bình. Anh ta sẽ cố gắng làm một số ít mục tiêu khó, còn đa số vẫn là những công việc dễ. Nên tỷ lệ thành công của anh ta vào khoảng 50%.

Còn những người siêng năng, ham học ham làm, muốn thử thách thật nhiều thứ. Anh ta sẽ muốn thử rất nhiều loại công việc khác nhau, mà nó lại thường là những việc thử thách và khó nữa chứ. Nên tính nhẩm chung quy lại thì tỷ lệ thành công của anh ta sẽ thấp đi, vào khoảng 20%.

Vậy, nếu cảm thấy mình đang thất bại nhiều quá, thì đừng có buồn. Mình thất bại vì mình cố gắng làm nhiều điều, mong muốn vươn đến sự hoàn thiện và vĩ đại. Thường thì ta sẽ không thành công. Nhưng một khi đã thành công thì đó là một thứ vĩ đại (ít nhất là đối với cá nhân chúng ta).

Mà có thật là như thế không? Hôm sau ta sẽ tiếp tục bàn luận nhé.

YOLO!

Like what you read? Give Tôi Có Thể Viết a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.