Truyên thông định hướng dư luận.

Truyên thông đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong một xã hội hiện đại. Những gì báo chí viết ra thì mặc nhiên đa phần người đọc sẽ tin rằng đó là thực tế. Dù những thông tin viết ra là giả, hay chưa đầy đủ, hay chỉ là một phần sự thật, thì vẫn sẽ được người ta tin.

Giả xử các báo và đơn vị truyền thông đều nói lên sự thật, thì đó sẽ là nguồn thông tin quý giá để chúng ta cập nhật tình hình thời sự.

Nhưng nếu họ đưa những thông tin không đúng, theo một định hướng nào đó. Thì khi chúng ta theo dõi và đọc chúng hằng ngày, ta sẽ có những góc nhìn thiên về định hướng họ đã định ra ban đầu.

Vậy thì có 2 câu hỏi:

  1. Các đơn vị truyền thông ở mình có đủ trung thực không?
  2. Mình có muốn theo những định hướng của người khác đặt ra cho mình không?

Nếu câu trả lời là không có bất kỳ câu hỏi nào, thì hành động là: ngưng đọc báo.

YOLO!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.