Das Mag verwelkomt nieuwe auteur: Peter Zantingh

Toine Donk
Jan 10, 2017 · 2 min read

Met groot genoegen maken Das Mag Uitgevers en Sebes&Bisseling vandaag bekend dat Peter Zantingh, auteur van onder andere Een uur en achttien minuten, zijn volgende roman zal uitbrengen bij Das Mag. Redacteuren Marscha Holman en Daniel van der Meer: “We zijn al sinds het verschijnen van zijn indrukwekkende debuut fan van Peter — en niet alleen van zijn werk als romancier, hij schrijft voor NRC ook ijzersterke stukken en reportages. Toen we de eerste versie van zijn nieuwe roman lazen, waren we het er meteen over eens dat we dit wilden uitgeven. Dit wordt een heel bijzonder boek. We zien dan ook enorm uit naar de samenwerking.”

Peter Zantingh (1983) schreef eerder de romans Een uur en achttien minuten (2011, o.a. genomineerd voor de Dioraphteprijs) en De eerste maandag van de maand (2014). In 2016 verscheen We vergaten te voetballen, een bundeling van taalvondsten in de voetbalsport. Zantingh schrijft daarnaast al jaren verhalen voor NRC.

De nieuwe roman heeft als werktitel Negatieve ruimte en zal verschijnen in het najaar van 2017. Peter Zantingh: “Ik ben erg blij met de overstap en denk dat Das Mag met afstand de beste plek is voor wat ik zie als mijn meest dierbare en ambitieuze boek tot nu toe.”

Image for post
Image for post
vlnr: Daniel van der Meer (uitgever), Peter Zantingh, Willem Bisseling (literair agent), Marscha Holman (redacteur)

Voor meer informatie: suus@dasmag.nl / 0644556636

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store