Hoe is het een maand na de geslaagde campagne met Bookaroo?

Toine Donk

Een maand geleden slaagde de lanceringscampagne van Bookaroo: er werden 10.000 boeken in twee weken verkocht. De lancering van een nieuw bedrijf is een hele opwindende fase. De fase erna is… tja… minder sexy.

Tijdens zo’n lancering zijn veel praktische zaken even van minder belang. Maar de maandagochtend erna staan ze wel braaf te wachten, keurig opgesomd op een to do lijstje. Waarom klopten op Bookaroo.nl bijvoorbeeld de tekstjes bij boeken soms niet?

Of, een hele grote klus: het uitbetalen van bijna twee ton aan de boekhandels. Het gebouwde systeem volstond niet, zo bleek. De uitbetaalspecificaties waren niet specifiek genoeg. En: er moest nog veel handmatig, wat ondoenlijk bleek als je honderden boekhandels wil factureren en uitbetalen. Terug naar de tekentafel dus.

Bij de lancering noemden we Bookaroo gekscherend een ‘idioot plan’. Daarmee speel je natuurlijk in (ja ha, bewust) op een bepaalde romantiek. Maar er schuilt ook een realiteit achter.

Die realiteit bij Bookaroo is: we kunnen het niet alleen.

Het team achter Bookaroo is klein. De focus lag de laatste weken op het afhandelen van issues rond orders (wat doe je met boeken die niet worden opgehaald op het afhaalpunt?), maar ja de sociale media mag niet blijven liggen natuurlijk — we kregen al angstige berichten: leven jullie nog?

Jazeker :) De webshop draait op volle toeren. Maar om een serieus alternatief voor de webreuzen te zijn, is er meer nodig dan een helpdesk en verbeteringen aan de website. Daarom gaan we de komende tijd aanschuiven bij partijen die Bookaroo een warm hart toedragen en mogelijk kunnen instappen. Dat zou zelfs tot grote verbeteringen kunnen leiden. Hoe geweldig zou het bijvoorbeeld zijn als Bookaroo helemaal geen fee hoeft te rekenen aan boekhandels? Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.

De komende tijd ligt de focus op die gesprekken, ook omdat we niet kunnen voorzien welke koers zo’n samenwerking zal opleveren. Daarna richten we ons op de grotere website-aanpassingen. Eén ding is duidelijk: het belang van de boekhandels staat altijd voorop.

Trouwens, ken jij zo’n partij? Laat het ons vooral weten, we krijgen nooit genoeg van nóg een kopje koffie.

PS. Vaak krijgen we de vraag: hoe zit het met de verkoop nu de campagne is afgelopen? Dat schommelt. Een stuk minder dan in de campagne natuurlijk, dat wisten we op voorhand: zo’n 10.000-doel zorgt voor veel toeloop. We zijn vooral benieuwd naar de periode begin oktober, wanneer de boekenmarkt weer aantrekt na de stillere zomerperiode.

Toine Donk

Written by

Boekennerd.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade