Vandaag lanceren we Bookaroo. Een kleine revolutie om boekhandels te steunen.

En we hebben jouw hulp nodig: 10.000 boeken in twee weken

Toine Donk
Jul 3, 2019 · 1 min read

Het idee achter Bookaroo.nl: één online plek waar je je boeken kunt bestellen, waarna lokale boekhandels ze leveren én eraan verdienen.

Wees eerlijk. Je kent het ongemakkelijke gevoel wel.

Je bestelt even snel een boek bij die grote webreus, terwijl je weet:

Zo help ik langzaam mijn lokale boekhandel om zeep.

Maar ja, anders moet je uit je heerlijke ligstoel komen.

Daarom lanceert vandaag Bookaroo, waar je boeken worden geleverd door lokale boekwinkels. Soms dezelfde dag nog.

Tegelijk scharen zich meer dan honderd schrijvers achter dit initiatief.

Van Connie Palmen tot Arjen Lubach, van Paulien Cornelisse tot Peter Buwalda, van Marieke Lucas Rijneveld tot Rutger Bregman, de lijst gaat maar door. Allemaal steunen ze Bookaroo, omdat boekhandels ❤ zijn.

Maar jij bent de sleutel. De boekhandels hebben jou nodig. Zonder vliegende start kan een idioot plan als Bookaroo simpelweg niet werken.

Het doel: 10.000 boeken verkopen in twee weken.

No nuts, no Bookaroo.

De boekhandels staan klaar. Voor hen kan dit een omwenteling zijn.

Let’s go. Dan gaan wij doodzenuwachtig elke minuut onze browser refreshen.


Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store