(Ne)pravidelný subjektivní výběr novinek, přečtených článků (i článků ze zásobníku) a užitečných nástrojů z oblasti vizualizace dat.

#1: Nenápadně sílící téma inkluzivity vizualizační praxe dostalo v letošním dubnovém čísle Computer Graphics and Applications novou perspektivu: výzkumnou. Výzva nazvaná The Next Billion Users of Visualization připomíná známý fakt, že většina vizualizačního…

#1: Rozvoj datových a vizualizačních dovedností by neměl být obsahem výhradně matematických předmětů. Postupy a procesy lze zapojovat v rámci ZŠ/SŠ vzdělávání třeba i do občanky nebo výtvarné výchovy. První pokusy s osobní “uměleckou” vizualizací v páté třídě základní školy popisují Joy G. Bertling, Lynn Hodge a Shande King pro…

Zní to jako naprosto hloupá a primitivní otázka: graf nebo tabulka? Přesto narážím na důsledky jejího (ne)řešení až nepříjemně často: desítky nesmyslných grafů v diplomkách, jejichž místo by efektivněji zaplnila tabulka nebo prostá věta. Ta by často v nemnoha slovech shrnula stejná zjištění stokrát úderněji. Nutkání vkládat graf všude tam…

Tomáš Marek

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store