9 tipů pro optimalizaci webu 2/2

Tomáš Hrabec
Sep 13, 2018 · 3 min read

#1 Google Tag Manager — GTM

V minulém článku o optimalizaci webu 1/2 jsem psal, že rychlost načítání webu je důležitá a analytické nástroje nám web zpomalují. Lepší řešení je implementace těchto nástrojů přes Google Tag manager, kde kód pak nevkládáme do hlavičky webu, ale do kontejneru. Ten se vkládá jako jediný pak do webu. Do kontejneru pak jednoduše přidáváme a mažeme kódy nástrojů podle toho jak potřebujeme. Můžeme přes něj implementovat hotjar, smartlook, smartsupp a spousta dalších.

Image for post
Image for post

#2 UTM parametr

Píšete články třeba jako já a rádi by jste věděli, z kterého článku Vám chodí nejvíce lidi na web? Návštěvnost můžete měřit pomocí UTM parametru, který přídá k Vašemu odkazu rozpoznovací parametr. Ten se pak propíše do Google analytics, takže vidíte, z jakého článku kolik uživatelů přišlo.

Image for post
Image for post

#5 Řeště konverze (vizuálně)

Stále se dočítám, jak konverzní tlačítka musí být zelená, protože zelená funguje nejlépe. Tento mýtus klientům vyvracím a vždy záleží jak vypadá web. Konverzní tlačítko by mělo být nejvýraznějším prvkem na webu a pokud máte web zelený, tak to určitě nebude zelená barva.

Image for post
Image for post

#6 Dávejte kontakt i s časem

Pokud zobrazujete na webu zákaznickou linku nebo jen telefonní kontakt na Vás, připiště také čas, kdy se Vám klienti mohou dovolat. Klient neví, že jste v kanceláři do 17 hod a pokud bude volat v 17:15, tak bude zklamaný nebo naštvaný.

Image for post
Image for post

#7 HTTPS

Zabezpečený přenos https se dnes už stává standartem, ale stále si spousta klientu myslí, že https má smysl pouze pro obrovské weby / eshopy nebo pro weby, kde chceme citlivé udáje uživatele. HTTPS má smysl pro všechny, protože:

  1. https vizuálně zvyšuje důvěryhodnost uživatele. Prohlížeče čímdál více zvýrazňuji červeně, že web neběží na https.
Image for post
Image for post

#8 hlídejte si, jestli Vám nespadnul server

Rozjedete kampaň, na které celý tým několik týdnů pracoval, vše spustíte a za půl dne zjistíte, že Vám web spadnul a nikdo to neřeší. Katastrofa! Nástrojů pro hlídání serveru Vašeho webu je spousta, umí to například zdarma i český marketing miner.

Image for post
Image for post

#9 řešte fold webu

Najeďte si na svůj web a aniž by jste skrolovali, zkuste se podívat, co uživatel vidí. Toto přesně je fold. Pokud bez skrolování vůbec nemáte tušení, co Váš web nabízí, je něco špatně. Také se zamyslete, že každé zařízení může mít fold jiný. Jak vypadá průměrný fold Vašich návštěvníků zjistíte přes nástroj hotjar.com.

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store