VRK clusterfuckas
Povilas Poderskis
445

Pastebėjau, kad net IT srities žmonės komentuoja VRK situaciją galvodami, kad projekto apimtis buvo rinkimų dienos procesai (balsavimas, rezultatų skaičiavimas ir publikavimas) ir iš ten gaunasi klaidingos išvados „taigi viskas veikė, reikėjo tik tą ir aną“, „kodėl tokia kaina už puslapį“ ir pan. Rinkimų dienos procesai užėmė geriausiu atveju 10% diegiamo funkcionalumo (skaičiuojant vien pagal realizuojamus verslo procesus), o kur dar infrastruktūriniai pakeitimai bei db perstruktūrizavimas paruošiant jį tolimesnei sistemos plėtrai, tiek e-balsavimui, tiek atvirų duomenų publikavimui, tiek ir kitiems tikslams.

Like what you read? Give Tomas Straupis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.