Dane to nowa ropa naftowa?
Tomasz Nadolny
72

Z Twoich wpisów na ten temat płynie taka zachęta, że muszę sprawdzić czy i Nicea otwiera dane ;-)

Like what you read? Give Tomasz Bobrowski a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.