Een thuisbatterij simuleren in Loxone

Omvormer

Onze simulatie bouwen we op aan de hand van verschillende componenten. Als eerst gaan we aan de slag om de batterij omvormer (Inverter) te simuleren.

Batterij

Om ons vermogen in kW om te zetten naar een teller in kWh, maken we gebruik van een Verbruik Teller Bouwsteen. Deze teller werkt perfect met het systeem van opladen en ontladen wat een ideale teller voor deze situatie is.

Het resterende vermogen voor/van Leverancier

Nu we energie in onze batterij steken, wil dit zeggen dat we ook minder op het net zetten. We moeten dus een nieuwe parameter hebben die weet wat onze nieuw rest-vermogen berekend dat het net opgaat of die we afnemen van onze leverancier.

De Energie Monitor

Nu we alle nodige parameters hebben, kunnen we onze Energie Monitor Bouwsteen gaan opbouwen.

  • Pp Het vermogen dat onze zonnepanelen momenteel leveren
  • Pv Het vermogen dat we het net opsturen (-) of afnemen (+)
  • Ps Het vermogen dat in onze batterij steken (+) of mee ontladen (-)
  • Ss Het percentage van de beschikbare capaciteit van de batterij

Resultaat

Alles samen in Loxone Config

Het resultaat in onze Loxone App

Extra 1 — Besparing teller

Verder heb ik nog een aparte teller gekoppeld aan de Energie Monitor, om mijn effectieve bespraring te tellen. Hiermee bedoel ik de elektriciteit die ik normaal zou moeten aankopen bij Fluvius, maar nu uit mijn batterij kan ontladen. Zo kan ik eenvoudig op maandelijkse basis zien hoeveel kWh ik voordeel doe met een batterij.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store