Thermia Smart Grid functionaliteit in Loxone Energiebeheer

  • Zware verbruikers van de warmtepomp uitschakelen wanneer er een piek verbruik is. Bijvoorbeeld bij het inschakelen van de inductiekookplaat.
  • Je warmtepomp extra werk laten verrichten bij overtollige energie van je zonnepanelen. Hierbij zal je boiler wat warmer gestookt worden, alsook je vloerverwarming zal enkele graden warmer gezet worden.

Aansluitingen

De warmtepomp beschikt 2 contacten die je kan sluiten via een Loxone relais. Hiervoor moet je wel een extra (UTP) kabel leggen tussen je warmtepomp en je Loxone installatie.

Werking

Als beide contacten open staan heeft je warmtepomp een normale werking. Echter wanneer je één of beide contacten sluit ga je het gedrag aanpassen waarbij je de volgende 4 functies kan krijgen.

Loxone Config — Energiebeheer

Energiemanager (Overtollige PV energie gebruiken)

Via de Energiemanager zullen we overtollige PV energie, die we normaal op het net zouden zetten, nuttig inzetten in ons huis. Bijvoorbeeld om de boiler van onze warmtepomp wat extra werkt te laten doen.

Lastmanager (Houd rekening met je capaciteitstarief)

Via de Lastmanager zullen we ervoor zorgen dat de warmtepomp bepaalde functionaliteiten zal uitschakelen wanneer er andere zware verbruikers reeds actief zijn. Bijvoorbeeld wanneer we aan het koken zijn.

Loxone Config

  • Activeringsduur: 0s
  • Min. inschakelduur: 5min
  • Min. Uitschakelduur: 10min
  • Min. Inschakelduur/dag: 0min
  • Einde Min. Inschakdelduur/dag: Zonsondergang
  • Inschakelvermogen: 3kW
  • Vermogen: 2kW (Dit kan best aangepast worden nagelang het verbruik van je warmtepomp)

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store