Thermia warmtepomp uitlezen en sturen via Modbus en Loxone

 • Modbus RTU (aansluiten op de BM-kaart)
 • Modbus TCP / IP (aansluiten via RJ45-poort op de unit)

Aansluiten via Modbus RTU

 1. Schakel je Loxone installatie en Thermia warmtepomp volledig uit.
 2. Sluit de Modbus kabel eerst aan op je Loxone Modbus Extension.
 3. Open het front-paneel van je warmtepomp
 4. Je Thermia warmtepompen heeft een groene 3-delige connector met de tekst BMS/MBe.
 1. Sluit de kabel aan op de MBe connector
 • Loxone Modbus A connector = Thermia D+ connector
 • Loxone Modbus B connector = Thermia D- connector
 1. Schakel je Loxone installatie en warmtepomp terug in.
 • Modbus mode: RTU
 • Address: 1
 • Baudrate: 19200
 • Parity : Even
 • Stop bits: 1

Aansluiten via Modbus TCP/IP

Het aansluitem van je Thermia warmtepomp via Modbus TCP gebeurd via de gewone Ethernet kabel.

 • Modbus mode: TCP/IP
 • Port: 502
 1. Maak je bij “Miniserver Communicatie” een nieuwe modbusserver aan.
 2. Geef deze de benaming “Thermia Modbus Server”.
 3. Vul het IP-Adres van je Thermia warmtepomp in bij “Adres” samen met poort 502
 4. Maak een Modbus Apparaat aan met de naam van je Thermia Warmtepomp
 5. Nu kan je de verschillende Modbus registers toevoegen in Loxone.

Thermia’s Modbus Register

Na contact te hebben met support van Thermia Sweden heb ik van hun de volgende handleiding gekregen. Deze bevat alle informatie om de warmtepomp uit te lezen of aan te sturen.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store