Budoucí trendy v User Experience & Designu #2 — Storytelling Masterclass

Tom Garcy
Tom Garcy
Oct 27, 2016 · 4 min read
Image for post
Image for post
Článek vychází z mé přednášky “Trendy v designu a UX” v rámci seriálu Inspirative Thursdays pořádaných Usertechem a Creative Dockem.

V předchozím díle jsme si popsali dva první body vedoucí ke Storytellingu, využítí mikrointerakcí a zamyšlení nad samotným směrem webu, zda použít klasickou strukturu stripes webu, nebo to vzít za úplně jiný konec. Dnes se dostaneme k tomu, jak vše spojit, jít o krok dále, zbořit klasickou strukturu a během toho všeho přesně vědět, co uživatel dělá.

Storytelling masterclass

Předat uživateli jen takové množství informací, které potřebuje — to je základní bod celého našeho snažení. Nechceme jej přehltit, nemusíme mu říct vše hned, ale musí jasně pochopit, o co se jedná, což obsáhne všechny benefity, reference, nebo testimonialy, zkrátka nadužívaný standartní bullshit.

Porovnáme si klasický stripes web, používaný třeba Googlem, na což jsme narazili již v prvním díle (podívejte se například na web Slides), zkrátka web, který proscrollujeme a často nic nevíme, nenutí nás k iterakci, spoustu místa zabíra nic neříkající obsah (kluk s pláství medu přes celý monitor na nejvíce lukrativním místě — úvodním screenu — je parádní nápověda pro to, co Slides dělají, že ano?).

Na rychlém příkladu si ukážeme upravené flow ve směru Storytellingu.

Představte si webové stránky výrobce židlí. Může mít klasický web s hero image, kde dáme krásnou fotku dřeva z fotobanky, do benefitů napíšeme, že vše děláme takhle a makově, přidáme fakové (i kdyby ne, tak stejně) recenze a box se signupem na newsletter. Prezentace produktu a firmy jako lusk.

Na druhou stranu si může říct, co je pro něj důležité uživateli sdělit, co dělá, z čeho, jak to vypadá a jak lze produkt ovlivnit. Vezme tak návštěvníka na projížďku… a bude mu vyprávět..

Image for post
Image for post
Vlevo příklad storytelling webu popisovaného níže, vpravo klasická struktura stripes webu.

Už z headlinu chápeme kam jsme se dostali a co firma dělá. Uživatel může dále scrollem, či jednou možností jasného buttonu. Na další stránce vidíme druhy dřeva, které firma používá, což je současně i selekce toho, který se nejvíce líbí nám. Vybereme si klikem a jdeme dále. Zobrazí se nám židle z daného materiálu, pomocí mikrointerakcí si prohlédnu detaily, design, button “sedni si” nás pošle na finální slide, kde si můžeme vybrat např. doplňkovou barvu. Celá věc je zakončena subscribem — líbí se ti, co sis vyrobil? Pošli si výsledek na mail = masivní a přitom smysluplná konverze.

Je to něco, o čem se nám u stripes webu může jen zdát, protože zobrazujeme vše naráz a nenabízíme interakci.

Uživatel tak na webu prošel popisem kompletního výrobního procesu, materiálů, designu a co je na tom nejvíce zajímavé, že dobrovolně. Malými kroky a hravostí jsme mu popsali a ukázali vše, co firma dělá, aniž by to to vůbec chtěl hledat. Celou dobu jsme také chování uživatele měřili a výsledky jsou naprosto specifické — tolik procent chce tuto volbu, průměrný čas na jedné volbě/stránce, statistiky oblíbených barev a materiálů, na jaké mikrointerakce klikal. Je to něco, o čem se nám u stripes webu může jen zdát, protože zobrazujeme vše naráz a nenabízíme interakci. Proces je v kostce jako pozvat uživatele na exkurzi po naší firmě/produktu, situace prospěšná pro obě strany — user si pamatuje zážitek a skutečně se dozvěděl, o co jde, my zase přesně víme, co chtěl, na co se ptal a kde se zastavil.

Uživatel tak na webu prošel popisem kompletního výrobního procesu, materiálů, designu a co je na tom nejvíce zajímavé, že dobrovolně.

Ještě krátce k signupu do newsletteru — naprostá většina webů používá klasické pole pro zanechání mailu a button. Proč bych to ale dělal, proč bych někde zanechával svůj mail? Co mi příjde? Je to příliš velký krok hned na začátek. Pokud ale uživatele k takové volbě dovedeme malými krůčky (což je princip storytellingu), jako rychlý výběr věcí na produktu s tím, že si může svůj výrobek odeslat na mail… to už smysl dává a konverze je mnohem větší.

Storytelling — Signature firmy

Je potřeba si uvědomit, že celý požitek z návštěvy webu a jeho prostupem buduje také brand, podpis firmy. Přistoupíme-li k UX a designu jako k zážitku, často se podaří vytvořit trvanlivou věc, nepodléhající trendům, jelikož má jasné kroky a funkčnost. Jeden čistý účel zkrátka času nepodléhá. Je to jako vypínač na zdi — má jasnou funkci, kterou každý chápe a jen tak ho používat nepřestaneme, nezastará (i kdyby se přesunul na obrazovku telefonu). Spojujte věci do celků, odřízněte řeči okolo, tvořte vypínače (ideálně jeden). Když se web stane zážitkem, je věcí budující skvělé jméno, s virálním potenciálem a ukázkou jakési odvahy udělat to jinak. Ne jako Google.

Je to jako vypínač na zdi — má jasnou funkci, kterou každý chápe a jen tak ho používat nepřestaneme, nezastará.

V příští kapitole náš seriál uzavřeme a ukážeme si pár future prvků, se kterými se budeme setkávat a také tzv. pružné UX, ze kterého se udělají vrásky všem těm, kteří mají rádi přísný systém a jeho dodržování.

www.usertechnologies.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store