Jak by vypadaly dresy národního týmu, kdyby respektovaly hokejovou historii

Přichází čas roku, kdy i lidé běžně nesledující sporty zapínají obrazovky a stávají se vlastenci. Pokud se tedy daří, samozřejmě. Tak jako tak mnozí z nich dost možná poprvé postřehnou jednu zásadní změnu. Jejich hrdinové nenesou na dresech nic, co by alespoň vzdáleně připomínalo národní symbol.

Tom Garcy
Tom Garcy
May 9, 2019 · 5 min read
Image for post
Image for post
MS 1938 v Československu

V pátek 10. května začně první mistrovství světa v hokeji, kterého se český národní tým zůčastní bez typického velkého státního znaku.

Důvodů pro změnu bylo hned několik a ten hlavní je zcela očividný — použití státního znaku nelze nijak licencovat, tudíž si může dres nároďáku vyrobit a zejména prodávat prakticky kdokoliv. Vzniknul tak symbol zcela nový. O jeho kvalitách se nyní rozepisovat nebudu, skvěle je shrnula např. vedoucí ateliéru grafického designu na Fakultě Ladislava Sutnara v Plzni Kristína Fišerová v článku na Czech Design.

Pro symbol jsem použil spojení “zcela nový”. A to je ten problém.

Česká hokejová reprezentace se hrdě a často odvolává na svou historii, tudíž na československý hokej. Z něho těžila celá zlatá generace hokejistů, kteří již oblékali dres ryze český, s typickým a výjimečným státním symbolem.

Image for post
Image for post
1974, jedno z nejlepších období československého hokeje

Až na malé výjimky (jako např. nápis ČSSR) nesly dresy vždy několik společných znaků. Tím hlavním a na první pohled nejvíce viditelným bylo umístění erbu, či státního znaku na prsou.

Image for post
Image for post

Dresy tak měly jasné názvosloví, jasnou vizuální identitu, která byla návazná a i z historického pohledu je jasně identifikovatelná. Pruhy v barvě české trikolory a lva na prsou lze zaměnit jen těžko.

Až doteď.

Image for post
Image for post
Nové dresy českého národního týmu

Nový symbol postrádá jakoukoliv historickou konotaci, z neznámého důvodu používá z typického lva pouze hlavu, stylizovanou do velmi problematické “hokejové” formy (znovu se odvolám na článek Kristíny, která design rozebírá podrobněji). Nový dres nenavazuje na ty předchozí vlastně v ničem. Vedle toho uvedl také další novinku — nápis (pomineme-li experiment s CZECH v Naganu 98). Ten je pomyslnou finální tečkou “národního” dresu.

Je totiž v angličtině.

Večná bitva o to, zda má reprezentační dres obsahovat ve jménech diakritiku tak dostala korunu.

Určitě si vybavíte se zalíbou pronášené “Tre kronor” Roberta Záruby v každém zápase se Švédy, finské Suomi, nebo azbukou psané Rassia. Pokud ale hrajete s českým nároďákem, radši vám to nově napíšeme anglicky, kdybyste náhodou nevěděli, proti komu z těch neznámých neúspěšných zemí právě stojíte. You're welcome.

Jak by to mohlo vypadat?

Hrát v národním týmu je privilegium, čest. Být jedním z dalších, kdo může navázat na desítky úspěchů místního hokeje, to musí být sakra dobrý pocit. Podobné emoce musí vzbuzovat navlékání i nošení reprezentačního dresu.

Image for post
Image for post

Ze znaku nemusí být na první pohled jasné, že se jedná o hokej. Dres na sobě nosí hokejista, spojení těchto dvou symbolů je tak zcela evidentní. Důvod vzniku nového symbolu, a sice licencování, splní už jen vytvoření nové formy českého lva, či státního znaku (podobně to udělala fotbalová reprezentace, i když výsledek je rozpačitý). A úplně to stačí.

Zajímavé je, že slovo “hokejový/á” nepoužíváme ve spojení s nároďákem (sic) ani my sami. Z historických důvodů hokejový tým označujeme za Národní tým, naopak např. ten fotbalový pak jako Fotbalová repre(zentace). Není tak nutné přidávat slovo “hokejový”, či další hokejové prvky, zejména do symbolu.

Pokud řekneme “hraje nároďák”, jaký sport vás napadne?

Dokonce i v oficiální komunikaci @narodnitym je slovo hokej vynecháno (fotbal používá @ceskarepre).

Pokusil jsem se tedy vzít vlastní tvar českého lva, na kterém jsem pracoval dva semestry pod vedením prof. Vaňka na pražské UMPRUM. V minulosti byl použit např. pro trička Jsem hrdý na naše vojáky. Spojil jsem jej do formy trochu modernizovaného erbu/štítu, a začal více zkoumat prvky historických dresů.

Image for post
Image for post
Český lev by Tom Garcy

Sdělení muselo být jasné, čisté, bez zbytečných efektů a příkras. Netvoříme dres dalšího celku NHL. Cílem formy bylo komunikovat hrdost a historii, vytvořit skutečně národní dres.

Experiment byl na světě.

Z mnoha skic nakonec přežilo celých 5 konceptů, které lze vidět níže.

Image for post
Image for post
Dres Národního týmu by Tom Garcy
Image for post
Image for post
Dres Národního týmu by Tom Garcy
Image for post
Image for post
Dres Národního týmu by Tom Garcy
Image for post
Image for post
Dres Národního týmu by Tom Garcy
Image for post
Image for post
Dres Národního týmu by Tom Garcy

Snad naši hokejisté drží historii alespoň v myšlenkách a nebudou mít problém po vstřeleném gólu hrdě bít pěstí…

… do místa, kde býval národní symbol.

Image for post
Image for post

Tom Garcy

Absolvent UMPRUM, ateliéru Grafický design a nová média. Vedle působení v oblasti designu & UX po více než 11 let, strávil poslední 3 roky vývojem produktů a inovací pro korporace i startupy z pozice kreativního ředitele U+ a CEO U+Design. O budoucnosti produktů & user experience přednášel v Praze, New Yorku a San Franciscu. Po odchodu z U+ založil v prosinci 2018 studio This is Garcy. Na svém blogu workoutdaily.cz hledá cesty optimalizace pracovního výkonu, zdraví a sebezlepšování.

Behance | Dribbble | Instagram

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store