ชายหนุ่มกับกล้องอายุ 50 ตอน Kodak Colour plus 200

แบกกล้องขึ้นดอย Kodak Colour plus 200

Yashica Electro 35
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.