วิธีการ Redirect หน้าเว็บไซต์ ด้วย Meta tags ง่ายๆ ดังนี้

ทำการเขียน code meta refresh ไว้ยังเพ็จเว็บไซต์ที่ต้องการ
เมื่อมีผู้เรียก ที่เพ็จนั้น meta refresh จะทำการส่งต่อผู้ใช้ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ที่กำหนด

ทำการเพิ่ม Code Meta tag นี้ยังเพ็จไฟล์ เว็บไซต์ของท่าน

<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.yourdomain.com">

เช่น ส่งต่อไปยัง http://www.ireallyhost.com ใน 3 วินาที

<meta http-equiv="refresh" content="3;url=http://www.ireallyhost.com">

ส่งต่อไปยัง /download

<meta http-equiv="refresh" content="0;url=/download">

ที่มา www.ireallyhost.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.