Jste odpovědným zaměstnavatelem, který nabízí práci i zdravotně handicapovaným lidem? Narazili jste mezi zájemci o zaměstnání na zkratky OZP či OZZ a nejste si jisti, co znamenají a jaké výhody vám mohou přinést? Následující článek přináší odpovědi nejen na tyto otázky.

Zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením se zabývá převážně Zákon…


status OZP a OZZ

Pokud se připravujete ke vstupu na otevřený trh práce, nebo už dokonce zaměstnání aktivně hledáte, jistě jste narazili na označení OZP či OZZ. Co tyto zkratky znamenají, jaký je mezi nimi rozdíl a co konkrétního přinášejí, to se dozvíte v následujícím článku.

Problematiku pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením řeší…

Antonín Liška

Sociální pracovník a projektový manažer, člen multidisciplinárního týmu Epizóny. Dlouhodobě se zabývám kognitivní rehabilitací.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store