Test av innholdsfortegnelse

Jeg har angrepet jobben med å lage struktur for Introduksjon til interaksjonsdesign på samme måte som jeg ville angrepet andre strukturjobber: Jeg har satt sammen temaer jeg mener hører sammen, funnet samlende overskrifter til disse, og iterert uendelig mange ganger. Og da er det på tide å teste!

Siden jeg er stor fan av både kortsortering og OptimalSort, kjører jeg nå en kortsortering der for å finne ut om utkastet jeg har til innholdsfortegnelse gir mening for andre enn meg selv. Har du lyst til å delta på kortsorteringen tar det rundt 5 minutter, og gjøres her. Tusen takk! ❤


Har du kommentarer til testen eller input til hvilke temaer som bør være med i boka, er det bare å legge igjen en kommentar her.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.