Sekulærstaten Frankrike
Broenxyz
42

(1) “[…] vi ofte innbiller oss at vi kan tenkje på islam som ei slik stor samling av mange stridande retningar som eigenleg er ei stor samling. På denne måten gjer vi nyortodoksien som krev å få vere ”den sanne islam” ei alt for stor teneste, for vi føreset at den fungerer like ope som våre kyrkjer inne i eit sekularisert samfunn. Vi overser dermed at der er harde stridar mellom retningar i islam, og at fransk sekkularitetslovgjeving faktisk har vore til hjelp for å dempe desse stridane eller jamvel nøytralisere dei.” — → Jeg har ikke inntrykk av at “vi” innbiller oss dette. Og hva er belegget for å påstå at fransk sekularisme har “dempa stridene/nøytralisert dem”?

(2) Om faget KRLE skriver du “[…] noverande regjering har prøvd å endre dette ved å få ei prioritering for kristendom igjen, endrar nok ikkje særleg på læremiddelproduksjon og praksis: Religions- og livssynsfaget er eit refleksjons- og kulturfag”. — → Tja. Dette er en påstand ikke alle skoleforskere eller lærere vil være enige i. Det er bare å gå tilbake og se på all diskusjonen som har vært om regjeringas politikk på dette området. Eksempelvis professor Åse Røthings kronikk i Agenda Magasin oktober 2015, hvor hun skriver om et “sekulært religionsfag”. Det du så fint kaller “refleksjons- og kulturfag” faller på sin egen urimelighet når hun skriver “Det er ingen kompetansemål for KRLE som gir noen konkrete pekepinner på hva det innebærer at undervisningen skal være kritisk” og videre at “Kanskje er det betegnende for den ukritiske tilnærmingen at det ikke er noen kompetansemål som tematiserer de ulike religionenes syn på menneskerettigheter, seksualitet eller forhold mellom kvinner og menn.” Hvorfor er dette viktig? Fordi du prøver å renvaske KRLE for religionsdelen, gjøre det til et “refleksjons- og kulturfag”, og dermed kunne hevde at religion ikke har så stor plass i det offentlige i Norge. Forsker ved Menighetsfakultetet, Heid Leganger-Krogstad, sier til forskning.no at “skole er ikke et religionsnøytralt område; religion berører alle livsområder og ingen fag er nøytrale i forhold til religion”.

(3) «I Noreg har meg bekjent slike studiar helst vore gjort overfor religionsfaget og norskfaget.» — → Det er gjort noe, f.eks. prosjektet Nasjonale symboler og ritualer i Norden, finansiert av Forskningsrådet, hvor bl.a. religiøse symboler og ritualer i skolen er undersøkt. Leganger-Korgstad, nevnt ovenfor, skrev sin doktorgrad (2009) om religionsdimensjoner i hele grunnskolen. Det er helt sikkert gjort mer på dette området i Norge, og det kan du sjøl søke opp

(4) “[…] nyortodoksien i islam, som også på våre kantar kan tendere til islamisme” — → ? En sterk påstand uten belegg, men ser du på en viktig stemme innenfor islam i Norge, Usman Rana, har han gjennomgått en reise hvor han har “myka opp” og endt opp med å skrive en bok med intensjonen om å bygge bro mellom “sekulære norske verdier” og islam. Det er lite “islamisme” over det. Det han har fått mest refs for den siste tida er å ikke ta avstand fra at homo_seksualitet_ (merk: ikke homo_fili_, for det har han gitt uttrykk for er likeverdige) er en synd. Dette siste er helt vanlig syn blant konservative kristne også. Han har gang på gang sagt at det ikke er et mål for ham at Norge skal bli en islamsk stat (noe som er målet for islamister), men at islam kan praktiseres på en god måte innenfor de rammene som er satt i Norge.

(5) Så kommer påstanden tilbake igjen: «Det er noko påstått universalistisk med nyortodoksien som tydelegvis verkar svært tiltalande i visse miljø.» — → Som sagt mener jeg dette er på det beste en overdrivelse. Den kan vanskelig kjennes igjen for situasjonen i Norge.

(6) Du hevder med sterke ord at fransk sekularisme ikke er aggressiv. Det er merkelig at du helt i starten av artikkelen henviser til mitt første innlegg i Aftenposten, hvor dette egentlig ikke er et så viktig poeng, men i det andre innlegget med Aftenpostens selvvalgte tittel «LIM tar feil. Den frankofone delen av verden er et arnested for jihadister» (25.07.2016) skriver jeg — med henvisning til ny forskning at «[den] frankofone delen av Europa har flest fremmedkrigere relativt sett og i størst grad har fungert som arnested for jihadister. «The French political culture» er noe av svaret: «The French approach to secularism is more aggressive than, say, the British approach». Data og forskere bak dette prosjektet er fra The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence og the University of Maryland. Det _er_ altså vist sammenheng mellom den aggressive sekulariseringspolitikken og antall fremmedkrigere relativt sett (altså radikalisering). Dette nevner du ikke engang når det er det som er hovedpoenget med hele artikkelen din. Og ja, professor i filosofi, Martha Nussbaum, skriver og forteller godt om dette. De som vil kan høre på forelesningene hennes på Youtube. Mange av dem er lagt ut. Og la meg igjen legge til at det så klart er mange faktorer som spiller inn når det gjelder radikalisering, slik du så riktig beskriver, f.eks. sosial-individuelle årsaker som arbeidsmarkedspolitikk osv. Men altså, å påstå «Nokre har då konstruert dette slik, altså, at det er den franske sekularismen som framprovoserer motreaksjonar og faktisk gjev tilskot til å rekruttere til terroristmiljøa» blir feil, siden dette ikke er «konstruert», men basert på forskninga både jeg og Rana har henvist til.

Du forholder deg mest til skolen i denne delen (etter 2004), og skriver at de religiøse ikke først og fremst ble provosert på grunn av at de ikke kunne bære religiøse symboler i Frankrike, men som alle har fått med seg har det også vært en verdikamp om religion utafor skolen — nærmere bestemt i gatene. Personer med nikab har blitt bøtelagt, men dersom loven skal gjelde alle, skulle en tro at personer som frøs og dekka seg godt til om vinteren (slik som nikab) også ble bøtelagt — men det skjer så klart ikke. Dette eksemplet tar også professor Nussbaum fram, noe jeg synes illustrerer dobbeltmoralen godt, og viser at det først og fremst er en fortsettelse av en aggressiv sekularingsprosess som den amerikanske forskninga i punktet jeg viser til ovenfor beskriver. Derfor er jeg uenig i «Så sjølv om det vart mykje støy om lova av 11. oktober 2010, så er det svært vanskeleg å påstå at ho er spesifikt retta mot muslimar.»

La meg avslutte med en forsker som kan dette mye bedre enn deg og meg, nemlig Kepel, som har studert fenomenet radikalisering innad i Frankrike de siste 30 åra:

“Islamization and “rupture” with French values, a phenomenon Kepel has studied for more than thirty years through exhaustive field research and interviews with French Muslims from Marseilles to Seine Saint-Denis in the Paris suburbs and Roubaix in the north, thus comes before radicalization and jihadism. It would be wrong to classify Kepel as a barracker for the clash of civilizations theory in which Islam is engaged in a war with the West. He scoffs at French president François Hollande’s declaration of war — the war, if there is one, is in Syria and Iraq, he says, and is certain France doesn’t need more secularism. “Instead it needs to be more inclusive.”

→ France doesn’t need more secularism. Instead it needs to be more inclusive. ←

Noe jeg mener Norge er, altså inkluderende, men som jeg har påpekt er det enkelte som ønsker mer franske tilstander her.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.