Обществено обсъждане от 25.10.2016

Image for post
Image for post
Снимка: Боряна Пандова

На 25 октомври 2016 в Лабораторията за градски дизайн в УАСГ се състоя представяне и обсъждане на основните параметри на архитектурния конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура.

Основни теми и участници:

 1. Арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична Община, представи основанията за конкурса и главните цели на Общината.
 2. Арх. Ралица Зортева и Веселин Димов, режисьор от Асоциация за свободен театър, разказаха за досегашните инициативи за превръщането на сградата в център за съвременни изкуства и как се очаква да работи бъдещият културен център.
 3. Арх. Анета Василева от WhAT Association (съорганизатори на конкурса и автори на заданието) модерира събитието и представи подробности за сградата, градоустройствените параметри на имота, наградите и сроковете на конкурса.
 4. Въпроси от публиката.
Image for post
Image for post
От ляво надясно: арх. Ралица Зортева, Веселин Димов (Асоциация за свободен театър), арх. Здравко Здравков (гл. архитект на Столична Община), арх. Анета Василева (WhAT Association). Снимка: Зорница Миткова

Важни моменти от изказванията и презентацията:

 • Зад инициативата “Топлоцентрала-център за съвременни изкуства” стоят 12 човека от 7 артистични организации, които работят за тази кауза от 2014 г.
 • Сградата е избрана като най-подходяща за културен център в международната работна среща “Пространство за промяна” на световната мрежа за изпълнителски изкуства IETM през октомври 2014 г. 65 участници са избирали измежду нея, трамвайно депо “Клокотница” и “UnderGara” (подлеза на Централна гара).
 • През 2015 г. е проведен уъркшоп по програма “Европа” за играждане на модели за функциониране на културния център “Топлоцентрала”, в който участват представители на независими артистични организации и архитекти. Резултатите от уъркшопа са в основата на заданието на настоящия конкурс.
 • Културният център трябва да може да бъде използван за всички видове изкуства, както и за образователни проекти и интеракция между артисти в международни резидентски програми.
 • Амбицията на Столична община е до края на 2018 проектът да бъде завършен.
 • Конкурсът е насочен към български архитекти.
 • Имотът се намира в устройствена територия Са1 (територия за спорт и атракции).
 • Максималната плътност на застрояване е 20%.
 • Максимален Кинт: 0.3.
 • Минимална озеленена площ: 40%.
 • 3 000 000 лв. е предвидената обща инвестиция, в която се включват строителни и довършителни работи, интериор, оборудване.
 • Първа награда е 15 000 лв., втора — 10 000 лв., трета — 5 000 лв.
 • 150 000 лв. е предвиденият хонорар за изготвяне на технически проект от победителя в конкурса
 • Проектни срокове: обявяване на конкурса — декември 2016, краен срок за предаване на проектите — март 2017, обявяване на пoбедител — април 2017.
Image for post
Image for post
Снимка: Зорница Миткова

Основни въпроси от дискусията с публиката:

 • Достатъчна ли е инвестицията от 3 000 000 лв.?
 • Конкурсът предвижда ли разработване на парковата среда извън границите на поземления имот?
 • Как Общината ще реши паркирането?
 • Как ще се направи баланс между архитектурни идеи и бюджет при оценяването?

Изказаните мнения по тези и по всички останали въпроси ще бъдат взети под внимание при определянето на конкурсните условия.

Документален аудио запис от събитието:

Презентацията:

Всичко за конкурса Топлоцентралата

Новини от Топлоцентралата

Written by

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Новини от Топлоцентралата

Written by

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store