Обявени са дати за огледи на бившата топлоцентрала на НДК

Снимка: Георги Петев

За всички, които проявяват интерес към архитектурния конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура, сградата на бившата топлоцентрала ще бъде отворена за огледи от 13:00 до 15:00 часа на следните дати:

24 март 2017 г .

31 март 2017 г.

21 април 2017 г.

28 април 2017 г.

Не е необходимо предварително записване.

Точното местопложение на обекта можете да видите в Google Maps.

Заповядайте.

--

--

--

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Новини от Топлоцентралата

Новини от Топлоцентралата

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

More from Medium

connect your legacy system into IOT network with scripts

Parallel Finance

Introduction of Ragnar finance

Face Detection and Face Recognition using ML-Kit