Обявени са дати за огледи на бившата топлоцентрала на НДК

Image for post
Image for post
Снимка: Георги Петев

За всички, които проявяват интерес към архитектурния конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура, сградата на бившата топлоцентрала ще бъде отворена за огледи от 13:00 до 15:00 часа на следните дати:

24 март 2017 г .

31 март 2017 г.

21 април 2017 г.

28 април 2017 г.

Не е необходимо предварително записване.

Точното местопложение на обекта можете да видите в Google Maps.

Заповядайте.

Новини от Топлоцентралата

Written by

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Новини от Топлоцентралата

Written by

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store