Обявени са дати за огледи на бившата топлоцентрала на НДК

Снимка: Георги Петев

За всички, които проявяват интерес към архитектурния конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура, сградата на бившата топлоцентрала ще бъде отворена за огледи от 13:00 до 15:00 часа на следните дати:

24 март 2017 г .

31 март 2017 г.

21 април 2017 г.

28 април 2017 г.

Не е необходимо предварително записване.

Точното местопложение на обекта можете да видите в Google Maps.

Заповядайте.

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store