Обявени са победителите в архитектурния конкурс Топлоцентралата

Изображение от проекта с първа награда

На 23 май 2017 г. бяха обявени победителите в конкурса за превръщане на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуство и култура. На открито финално заседание журито обяви:

Първа награда:

Антон Колев, Мариана Сърбова (София)

Първа награда

Втора награда:

POV: Божидара Вълкова, Борис Тикварски, Мария Гяурова, Цветомира Некова, Поли Гяурова, Майк Фритз (София)

Втора награда

Трета награда:

Nomo Studio Architects S.C.P. (Барселона, Испания)

Трета награда

В конкурса бяха приети 61 проекта.

Журито заседава в състав:

  • Иван Куцина, архитект и творчески директор на Urban Transformation Program към Mikser Association, Сърбия
  • Оливие Бастен, архитект и съосновател на l’escaut, Белгия
  • Патрик Гигер, директор на La Lieu Unique — център за изкуство и култура, Франция
  • Янко Апостолов, архитект и дизайн директор в Cooper Robertson, САЩ. Представител на КАБ в журито.
  • Павлина Коева-Рачева, архитект, Великобритания. Представител на САБ в журито.
  • Христо Станкушев, архитект и съосновател на DontDIY, представител на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”
  • Веселин Димов, театрален режисьор, представител на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”.
  • Малина Едрева, председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет. Представител на Възложителя.
  • Мария Механджиева, старши юристконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” към Направление “Архитектура и градоустройство” в Столична община.

Всички проекти са публикувани на официалния сайт на конкурса.

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store