Обявени са победителите в архитектурния конкурс Топлоцентралата

Изображение от проекта с първа награда

На 23 май 2017 г. бяха обявени победителите в конкурса за превръщане на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуство и култура. На открито финално заседание журито обяви:

Първа награда:

Антон Колев, Мариана Сърбова (София)

Първа награда

Втора награда:

POV: Божидара Вълкова, Борис Тикварски, Мария Гяурова, Цветомира Некова, Поли Гяурова, Майк Фритз (София)

Втора награда

Трета награда:

Nomo Studio Architects S.C.P. (Барселона, Испания)

Трета награда

В конкурса бяха приети 61 проекта.

Журито заседава в състав:

  • Оливие Бастен, архитект и съосновател на l’escaut, Белгия
  • Патрик Гигер, директор на La Lieu Unique — център за изкуство и култура, Франция
  • Янко Апостолов, архитект и дизайн директор в Cooper Robertson, САЩ. Представител на КАБ в журито.
  • Павлина Коева-Рачева, архитект, Великобритания. Представител на САБ в журито.
  • Христо Станкушев, архитект и съосновател на DontDIY, представител на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”
  • Веселин Димов, театрален режисьор, представител на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”.
  • Малина Едрева, председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет. Представител на Възложителя.
  • Мария Механджиева, старши юристконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” към Направление “Архитектура и градоустройство” в Столична община.

Всички проекти са публикувани на официалния сайт на конкурса.

--

--

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Новини от Топлоцентралата

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com