Обявени са победителите в архитектурния конкурс Топлоцентралата

Image for post
Image for post
Изображение от проекта с първа награда

На 23 май 2017 г. бяха обявени победителите в конкурса за превръщане на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуство и култура. На открито финално заседание журито обяви:

Първа награда:

Антон Колев, Мариана Сърбова (София)

Image for post
Image for post
Първа награда

Втора награда:

POV: Божидара Вълкова, Борис Тикварски, Мария Гяурова, Цветомира Некова, Поли Гяурова, Майк Фритз (София)

Image for post
Image for post
Втора награда

Трета награда:

Nomo Studio Architects S.C.P. (Барселона, Испания)

Image for post
Image for post
Трета награда

В конкурса бяха приети 61 проекта.

Журито заседава в състав:

  • Иван Куцина, архитект и творчески директор на Urban Transformation Program към Mikser Association, Сърбия
  • Оливие Бастен, архитект и съосновател на , Белгия
  • Патрик Гигер, директор на — център за изкуство и култура, Франция
  • Янко Апостолов, архитект и дизайн директор в , САЩ. Представител на КАБ в журито.
  • Павлина Коева-Рачева, архитект, Великобритания. Представител на САБ в журито.
  • Христо Станкушев, архитект и съосновател на , представител на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”
  • Веселин Димов, театрален режисьор, представител на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”.
  • Малина Едрева, председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет. Представител на Възложителя.
  • Мария Механджиева, старши юристконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” към Направление “Архитектура и градоустройство” в Столична община.

са публикувани на официалния сайт на конкурса.

Новини от Топлоцентралата

Written by

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Новини от Топлоцентралата

Written by

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store