Известен е осмият член на журито на конкурс Топлоцентралата

Image for post
Image for post

Архитект Павлина Коева-Рачева е осмият член на журито на архитектурният конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура.

Архитект Коева е с 25-годишен опит в обществени проекти във Великобритания, Източна Европа и западна Африка. Живее и работи в Единбург, Великобритания. Директор и координатор на екипа, проектирал реконструкцията на Edinburgh Waverley Station. Член е на Edinburgh Urban Design Panel, EAA, RIBA, RIAS. Тя е представителят, излъчен в журито от Съюза на архитектите в България.

Останалите членове на журито са:

  • Мая Лалич, архитект и творчески директор на MikserHouse, Сърбия
  • Юхо Грьонхолм, архитект и съосновател на ALA Architects, Финландия
  • Оливие Бастен, архитект и съосновател на l’escaut, Белгия
  • Патрик Гигер, директор на La Lieu Unique — център за изкуство и култура, Франция
  • Янко Апостолов, архитект и дизайн директор в Cooper Robertson, САЩ. Представител на КАБ в журито.
  • Христо Станкушев (архитект) и Веселин Димов (режисьор), представители на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”. Двамата имат право на 1 общ глас при журирането.
  • Малина Едрева, председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет. Представител на Възложителя.

Предстои обявяването и на последния, девети, член на журито.

Повече за работата и знаковите проекти на всеки един член на журито можете да видите в сайта на конкурса.

Новини от Топлоцентралата

Written by

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Новини от Топлоцентралата

Written by

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store