Последни промени в журито

Image for post
Image for post
Графит от сградата на бившата топлоцентрала на НДК

Обявен е окончателният състав на журито на конкурса за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура.

Две важни промени:

 • На мястото на Мая Лалич (Mikser House, Сърбия) в журито се включва известният сръбски архитект Иван Куцина, творчески директор на Urban Transformation Program към Mikser Association и преподавател в архитектурния университет в Десау, Германия.
 • Юхо Грьoнхолм (ALA Architects, Финландия) преди няколко дни обяви, че ще бъде възпрепятстван да присъства на журирането по здравословни причини.

Така финалният състав на журито вече е:

 • Иван Куцина, архитект и творчески директор на Urban Transformation Program към Mikser Association, Сърбия
 • Оливие Бастен, архитект и съосновател на l’escaut, Белгия
 • Патрик Гигер, директор на La Lieu Unique — център за изкуство и култура, Франция
 • Янко Апостолов, архитект и дизайн директор в Cooper Robertson, САЩ. Представител на КАБ в журито.
 • Павлина Коева-Рачева, архитект, Великобритания. Представител на САБ в журито.
 • Христо Станкушев, архитект и съосновател на DontDIY, представител на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”
 • Веселин Димов, театрален режисьор, представител на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”.
 • Малина Едрева, председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет. Представител на Възложителя.
 • Мария Механджиева, старши юристконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” към Направление “Архитектура и градоустройство” в Столична община.

Журито ще заседава в края на май.

Напомняме на всички участници, че крайният срок за предаване на проекти за конкурса е 12 май, 17:30 ч.

Новини от Топлоцентралата

Written by

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Новини от Топлоцентралата

Written by

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store