Последни промени в журито

Графит от сградата на бившата топлоцентрала на НДК

Обявен е окончателният състав на журито на конкурса за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура.

Две важни промени:

 • На мястото на Мая Лалич (Mikser House, Сърбия) в журито се включва известният сръбски архитект Иван Куцина, творчески директор на Urban Transformation Program към Mikser Association и преподавател в архитектурния университет в Десау, Германия.
 • Юхо Грьoнхолм (ALA Architects, Финландия) преди няколко дни обяви, че ще бъде възпрепятстван да присъства на журирането по здравословни причини.

Така финалният състав на журито вече е:

 • Иван Куцина, архитект и творчески директор на Urban Transformation Program към Mikser Association, Сърбия
 • Оливие Бастен, архитект и съосновател на l’escaut, Белгия
 • Патрик Гигер, директор на La Lieu Unique — център за изкуство и култура, Франция
 • Янко Апостолов, архитект и дизайн директор в Cooper Robertson, САЩ. Представител на КАБ в журито.
 • Павлина Коева-Рачева, архитект, Великобритания. Представител на САБ в журито.
 • Христо Станкушев, архитект и съосновател на DontDIY, представител на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”
 • Веселин Димов, театрален режисьор, представител на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”.
 • Малина Едрева, председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет. Представител на Възложителя.
 • Мария Механджиева, старши юристконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” към Направление “Архитектура и градоустройство” в Столична община.

Журито ще заседава в края на май.

Напомняме на всички участници, че крайният срок за предаване на проекти за конкурса е 12 май, 17:30 ч.

--

--

--

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Новини от Топлоцентралата

Новини от Топлоцентралата

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

More from Medium

So…………. welcome?

Seeing Providence Chinatown update: Empire Street

A ground-level view of several buildings on a narrow street in a virtual model, whose facades have been pulled out of old, grainy, halftoned black and white newspaper imagery.

Announcing Aleo Setup

Platform rushing